3111 a08.3.01.001
vesica urinaria
urinary bladder
3112 a08.3.01.002
apex vesicae
apex of bladder
3113 a08.3.01.003
corpus vesicae
body of bladder
3114 a08.3.01.004
fundus vesicae
fundus of bladder
3115 a08.3.01.005
cervix vesicae; collum vesicae
neck of bladder
3116 a08.3.01.006
uvula vesicae
uvula of bladder
3117 a08.3.01.007
lig. umbilicale medianum
median umbilical ligament
3118 a08.3.01.008
tunica serosa
serosa; serous coat
3119 a08.3.01.009
tela subserosa
subserosa; subserous layer
3120 a08.3.01.010
tunica muscularis
muscular layer; muscular coat
3121 a08.3.01.011
musculi trigoni vesicae
trigonal muscles
3122 a08.3.01.012
musculus superficialis trigoni vesicae
superficial trigone
3123 a08.3.01.013
musculus profundus trigoni vesicae
deep trigone
3124 a08.3.01.014
musculus detrusor vesicae
detrusor
3125 a08.3.01.015
pars nonstratificata
unstratified part
3126 a08.3.01.016
pars cervicis vesicae; pars colli vesicae
bladder neck part
3127 a08.3.01.017
stratum externum longitudinale
external longitudinal layer
3128 a08.3.01.018
stratum circulare
circular layer
3129 a08.3.01.019
stratum internum longitudinale
internal longitudinal layer
3130 a08.3.01.020
musculus pubovesicalis
pubovesicalis
1946 a04.5.03.017
musculus rectovesicalis
rectovesicalis
3131 a08.3.01.021
musculus vesicoprostaticus
vesicoprostaticus
3132 a08.3.01.021
musculus vesicovaginalis
vesicovaginalis
3133 a08.3.01.022
tela submucosa
submucosa
3134 a08.3.01.023
tunica mucosa
mucosa; mucous membrane
3135 a08.3.01.024
trigonum vesicae
trigone of bladder
3136 a08.3.01.025
plica interureterica
interureteric crest
3137 a08.3.01.026
ostium ureteris
ureteric orifice
11201 a08.3.01.028
ostium urethrae femininae internum
female internal urethral orifice
3138 a08.3.01.027
ostium urethrae masculinae internum
male internal urethral orifice