Latin topical index
systema lymphoideum
TA Code Topical word Latin term
A13.3.03.001 abdomen nodi lymphoidei abdominis
A13.2.01.022 accessorius splen accessorius
A13.1.02.006 accessorius lobuli thymici accessorii
A13.3.00.037 accessorius nodi accessorii
A13.2.01.006 albus pulpa alba
A13.2.01.013 anterior extremitas anterior
A13.3.00.031 anterior nodus anterior
A13.3.05.014 anterior nodus tibialis anterior
A13.3.00.035 anterior nodi anteriores
A13.3.01.006 anterior nodi anteriores
A13.3.00.017 anterior nodi cervicales anteriores
A13.3.00.017 anterior nodi colli anteriores
A13.3.00.018 anterior nodi jugulares anteriores
A13.3.03.017 anulus anulus lymphaticus cardiae
A13.2.02.001 anulus anulus lymphoideus pharyngis
A13.3.04.030 anus nodi anorectales
A13.3.03.006 aorta nodi postaortici
A13.3.03.005 aorta nodi preaortici
A13.3.03.006 aorta nodi retroaortici
A13.3.04.007 aorta nodi subaortici
A13.3.03.004 aorta nodi aortici laterales
A13.3.01.003 apex nodi apicales
A13.3.03.039 appendicularis nodi appendiculares
A13.3.02.009 arcus nodus arcus venae azygos
A13.3.02.008 arteria nodus ligamenti arteriosi
A13.3.00.007 auricula nodi infraauriculares
A13.3.00.006 auricula nodi preauriculares
A13.3.01.002 axilla nodi lymphoidei axillares
A13.3.02.009 azygos nodus arcus venae azygos
A13.3.01.010 brachium nodi brachiales
A13.3.02.007 brachium nodi brachiocephalici
A13.3.02.012 bronchus nodi tracheobronchiales
A13.3.02.014 bronchus nodi tracheobronchiales inferiores
A13.3.02.013 bronchus nodi tracheobronchiales superiores
A13.3.02.015 bronchus nodi bronchopulmonales
A13.3.00.010 buccinator nodus buccinatorius
A13.3.03.037 caecum nodi precaecales
A13.3.03.038 caecum nodi retrocaecales
A13.2.01.002 capsula capsula
A13.2.03.002 capsula capsula
A13.3.03.017 cardia anulus lymphaticus cardiae
A13.3.03.011 cava nodi postcavales
A13.3.03.010 cava nodi precavales
A13.3.03.011 cava nodi retrocavales
A13.3.03.009 cava nodi cavales laterales
A13.3.01.007 centrum nodi centrales
A13.3.03.035 centrum nodi superiores centrales
A13.3.00.017 cervix nodi colli anteriores
A13.3.00.026 cervix nodi colli laterales
A13.3.00.001 cervix nodi lymphoidei craniocervicales
A13.3.00.017 cervix nodi cervicales anteriores
A13.3.00.026 cervix nodi cervicales laterales
A13.3.01.009 clavicula nodi infraclaviculares
A13.3.00.036 clavicula nodi supraclaviculares
A13.3.03.015 coeliacus nodi coeliaci
A13.2.01.011 colon facies colica
A13.3.03.042 colon nodi colici
A13.3.03.036 colon nodi ileocolici
A13.3.03.040 colon nodi mesocolici
A13.3.03.041 colon nodi paracolici
A13.3.03.034 colon nodi juxtaintestinales
A13.3.04.003 communis nodi iliaci communes
A13.3.02.010 cor nodi pericardiaci laterales
A13.2.03.005 cortex cortex
A13.1.02.004 cortex cortex thymi
A13.3.02.004 costa nodi intercostales
A13.3.00.001 cranium nodi lymphoidei craniocervicales
A13.2.02.002 crypta cryptae tonsillares
A13.2.02.003 crypta cryptae tonsillares
A13.3.01.011 cubitus nodi cubitales
A13.3.03.031 cysticus nodus cysticus
A13.3.01.009 deltoideus nodi deltopectorales
A13.3.03.008 dexter nodi lumbales dextri
A13.2.01.007 diaphragma facies diaphragmatica
A13.3.03.012 diaphragma nodi phrenici inferiores
A13.3.02.005 diaphragma nodi phrenici superiores
A13.3.05.010 distalis nodus distalis
A13.3.03.027 duodenum nodi pancreaticoduodenales
A13.3.02.007 encephalon nodi brachiocephalici
A13.3.03.013 epi nodi epigastrici inferiores
A13.3.04.009 externus nodi iliaci externi
A13.2.01.013 extremitas extremitas anterior
A13.2.01.014 extremitas extremitas posterior
A13.2.01.011 facies facies colica
A13.2.01.007 facies facies diaphragmatica
A13.2.01.010 facies facies gastrica
A13.2.01.012 facies facies pancreatica
A13.2.01.009 facies facies renalis
A13.2.01.008 facies facies visceralis
A13.3.00.009 facies nodi faciales
A13.2.01.002 fibra tunica fibrosa
A13.3.05.016 fibula nodus fibularis
A13.3.03.032 foramen nodus foraminalis
A13.3.00.029 gaster nodus jugulodigastricus
A13.2.01.010 gaster facies gastrica
A13.3.03.016 gaster nodi gastrici
A13.3.03.013 gaster nodi epigastrici inferiores
A13.3.03.018 gaster nodi gastroomentales
A13.3.00.008 glandula nodi intraglandulares
A13.3.04.019 gluteus nodi gluteales
A13.3.03.030 hepar nodi hepatici
A13.2.03.004 hilum hilum
A13.2.01.017 hilum hilum lienale
A13.2.01.017 hilum hilum splenicum
A13.3.01.004 humerus nodi humerales
A13.3.00.033 hyoideus nodus juguloomohyoideus
A13.3.00.020 hyoideus nodi infrahyoidei
A13.3.03.036 ileum nodi ileocolici
A13.3.04.016 iliacus nodi interiliaci
A13.3.04.003 iliacus nodi iliaci communes
A13.3.04.009 iliacus nodi iliaci externi
A13.3.04.018 iliacus nodi iliaci interni
A13.2.01.015 inferior margo inferior
A13.3.05.001 inferior nodi lymphoidei membri inferioris
A13.3.03.025 inferior nodi inferiores
A13.3.03.029 inferior nodi inferiores
A13.3.04.021 inferior nodi inferiores
A13.3.05.006 inferior nodi inferiores
A13.3.03.013 inferior nodi epigastrici inferiores
A13.3.03.043 inferior nodi mesenterici inferiores
A13.3.03.012 inferior nodi phrenici inferiores
A13.3.00.032 inferior nodi profundi inferiores
A13.3.02.014 inferior nodi tracheobronchiales inferiores
A13.3.00.007 infra nodi infraauriculares
A13.3.01.009 infra nodi infraclaviculares
A13.3.00.020 infra nodi infrahyoidei
A13.3.05.002 inguen nodi lymphoidei inguinales
A13.3.05.007 inguen nodi inguinales profundi
A13.3.05.003 inguen nodi inguinales superficiales
A13.3.02.004 inter nodi intercostales
A13.3.04.016 inter nodi interiliaci
A13.3.01.008 inter nodi interpectorales
A13.3.05.009 intermedius nodus intermedius
A13.3.04.014 intermedius nodus lacunaris intermedius
A13.3.04.005 intermedius nodi intermedii
A13.3.04.011 intermedius nodi intermedii
A13.3.03.007 intermedius nodi lumbales intermedii
A13.3.04.018 internus nodi iliaci interni
A13.3.00.008 intra nodi intraglandulares
A13.3.02.016 intra nodi intrapulmonales
A13.3.00.029 jugum nodus jugulodigastricus
A13.3.00.033 jugum nodus juguloomohyoideus
A13.3.00.018 jugum nodi jugulares anteriores
A13.3.03.034 juxta nodi juxtaintestinales
A13.3.02.017 juxta nodi juxtaoesophageales
A13.3.00.011 labium nodus nasolabialis
A13.3.04.014 lacuna nodus lacunaris intermedius
A13.3.04.015 lacuna nodus lacunaris lateralis
A13.3.04.013 lacuna nodus lacunaris medialis
A13.3.00.021 larynx nodi prelaryngei
A13.3.00.030 lateralis nodus lateralis
A13.3.00.034 lateralis nodus lateralis
A13.3.04.015 lateralis nodus lacunaris lateralis
A13.3.01.004 lateralis nodi laterales
A13.3.04.006 lateralis nodi laterales
A13.3.04.012 lateralis nodi laterales
A13.3.03.004 lateralis nodi aortici laterales
A13.3.03.009 lateralis nodi cavales laterales
A13.3.00.026 lateralis nodi cervicales laterales
A13.3.00.026 lateralis nodi colli laterales
A13.3.02.010 lateralis nodi pericardiaci laterales
A13.3.05.005 lateralis nodi superolaterales
A13.3.04.027 lateralis nodi vesicales laterales
A13.3.02.008 ligamentum nodus ligamenti arteriosi
A13.3.00.014 lingua nodi linguales
A13.1.02.003 lobulus lobuli thymi
A13.1.02.006 lobulus lobuli thymici accessorii
A13.1.02.002 lobus lobus
A13.3.03.008 lumbus nodi lumbales dextri
A13.3.03.007 lumbus nodi lumbales intermedii
A13.3.03.003 lumbus nodi lumbales sinistri
A13.2.03.001 lympha nodus lymphaticus
A13.3.03.017 lympha anulus lymphaticus cardiae
A13.2.03.001 lympha lymphonodus
A13.0.00.000 lympha systema lymphoideum
A13.2.03.001 lympha nodus lymphoideus
A13.2.02.001 lympha anulus lymphoideus pharyngis
A13.1.00.001 lympha organa lymphoidea primaria
A13.2.00.001 lympha organa lymphoidea secundaria
A13.3.03.001 lympha nodi lymphoidei abdominis
A13.3.01.002 lympha nodi lymphoidei axillares
A13.3.00.001 lympha nodi lymphoidei craniocervicales
A13.3.05.002 lympha nodi lymphoidei inguinales
A13.2.01.021 lympha noduli lymphoidei lienales
A13.3.05.001 lympha nodi lymphoidei membri inferioris
A13.3.01.001 lympha nodi lymphoidei membri superioris
A13.3.03.002 lympha nodi lymphoidei parietales
A13.3.04.002 lympha nodi lymphoidei parietales
A13.3.04.001 lympha nodi lymphoidei pelvis
A13.2.01.021 lympha noduli lymphoidei splenici
A13.3.02.001 lympha nodi lymphoidei thoracis
A13.3.03.014 lympha nodi lymphoidei viscerales
A13.3.04.023 lympha nodi lymphoidei viscerales
A13.3.00.012 malaris nodus malaris
A13.3.02.002 mamma nodi paramammarii
A13.3.00.013 mandibula nodus mandibularis
A13.3.00.016 mandibula nodi submandibulares
A13.2.01.015 margo margo inferior
A13.2.01.016 margo margo superior
A13.3.00.003 mastoideus nodi mastoidei
A13.3.04.013 medialis nodus lacunaris medialis
A13.3.04.004 medialis nodi mediales
A13.3.04.010 medialis nodi mediales
A13.3.05.004 medialis nodi superomediales
A13.2.03.006 medulla medulla
A13.1.01.001 medulla medulla ossium
A13.1.02.005 medulla medulla thymi
A13.3.05.001 membrum nodi lymphoidei membri inferioris
A13.3.01.001 membrum nodi lymphoidei membri superioris
A13.3.00.015 mentum nodi submentales
A13.3.03.043 mesenterium nodi mesenterici inferiores
A13.3.03.033 mesenterium nodi mesenterici superiores
A13.3.03.040 meso nodi mesocolici
A13.3.00.011 nasus nodus nasolabialis
A13.2.01.021 nodulus noduli lymphoidei lienales
A13.2.01.021 nodulus noduli lymphoidei splenici
A13.2.03.001 nodus lymphonodus
A13.3.00.031 nodus nodus anterior
A13.3.02.009 nodus nodus arcus venae azygos
A13.3.00.010 nodus nodus buccinatorius
A13.3.03.031 nodus nodus cysticus
A13.3.05.010 nodus nodus distalis
A13.3.05.016 nodus nodus fibularis
A13.3.03.032 nodus nodus foraminalis
A13.3.05.009 nodus nodus intermedius
A13.3.00.029 nodus nodus jugulodigastricus
A13.3.00.033 nodus nodus juguloomohyoideus
A13.3.04.014 nodus nodus lacunaris intermedius
A13.3.04.015 nodus nodus lacunaris lateralis
A13.3.04.013 nodus nodus lacunaris medialis
A13.3.00.030 nodus nodus lateralis
A13.3.00.034 nodus nodus lateralis
A13.3.02.008 nodus nodus ligamenti arteriosi
A13.2.03.001 nodus nodus lymphaticus
A13.2.03.001 nodus nodus lymphoideus
A13.3.00.012 nodus nodus malaris
A13.3.00.013 nodus nodus mandibularis
A13.3.00.011 nodus nodus nasolabialis
A13.3.05.008 nodus nodus proximalis
A13.3.03.020 nodus nodus suprapyloricus
A13.3.05.014 nodus nodus tibialis anterior
A13.3.05.015 nodus nodus tibialis posterior
A13.3.00.037 nodus nodi accessorii
A13.3.04.030 nodus nodi anorectales
A13.3.00.035 nodus nodi anteriores
A13.3.01.006 nodus nodi anteriores
A13.3.03.004 nodus nodi aortici laterales
A13.3.01.003 nodus nodi apicales
A13.3.03.039 nodus nodi appendiculares
A13.3.01.010 nodus nodi brachiales
A13.3.02.007 nodus nodi brachiocephalici
A13.3.02.015 nodus nodi bronchopulmonales
A13.3.03.009 nodus nodi cavales laterales
A13.3.01.007 nodus nodi centrales
A13.3.00.017 nodus nodi cervicales anteriores
A13.3.00.026 nodus nodi cervicales laterales
A13.3.03.015 nodus nodi coeliaci
A13.3.03.042 nodus nodi colici
A13.3.00.017 nodus nodi colli anteriores
A13.3.00.026 nodus nodi colli laterales
A13.3.01.011 nodus nodi cubitales
A13.3.01.009 nodus nodi deltopectorales
A13.3.03.013 nodus nodi epigastrici inferiores
A13.3.00.009 nodus nodi faciales
A13.3.03.016 nodus nodi gastrici
A13.3.03.018 nodus nodi gastroomentales
A13.3.04.019 nodus nodi gluteales
A13.3.03.030 nodus nodi hepatici
A13.3.01.004 nodus nodi humerales
A13.3.03.036 nodus nodi ileocolici
A13.3.04.003 nodus nodi iliaci communes
A13.3.04.009 nodus nodi iliaci externi
A13.3.04.018 nodus nodi iliaci interni
A13.3.03.025 nodus nodi inferiores
A13.3.03.029 nodus nodi inferiores
A13.3.04.021 nodus nodi inferiores
A13.3.05.006 nodus nodi inferiores
A13.3.00.007 nodus nodi infraauriculares
A13.3.01.009 nodus nodi infraclaviculares
A13.3.00.020 nodus nodi infrahyoidei
A13.3.05.007 nodus nodi inguinales profundi
A13.3.05.003 nodus nodi inguinales superficiales
A13.3.02.004 nodus nodi intercostales
A13.3.04.016 nodus nodi interiliaci
A13.3.01.008 nodus nodi interpectorales
A13.3.04.005 nodus nodi intermedii
A13.3.04.011 nodus nodi intermedii
A13.3.00.008 nodus nodi intraglandulares
A13.3.02.016 nodus nodi intrapulmonales
A13.3.00.018 nodus nodi jugulares anteriores
A13.3.03.034 nodus nodi juxtaintestinales
A13.3.02.017 nodus nodi juxtaoesophageales
A13.3.01.004 nodus nodi laterales
A13.3.04.006 nodus nodi laterales
A13.3.04.012 nodus nodi laterales
A13.3.03.026 nodus nodi lienales
A13.3.00.014 nodus nodi linguales
A13.3.03.008 nodus nodi lumbales dextri
A13.3.03.007 nodus nodi lumbales intermedii
A13.3.03.003 nodus nodi lumbales sinistri
A13.3.03.001 nodus nodi lymphoidei abdominis
A13.3.01.002 nodus nodi lymphoidei axillares
A13.3.00.001 nodus nodi lymphoidei craniocervicales
A13.3.05.002 nodus nodi lymphoidei inguinales
A13.3.05.001 nodus nodi lymphoidei membri inferioris
A13.3.01.001 nodus nodi lymphoidei membri superioris
A13.3.03.002 nodus nodi lymphoidei parietales
A13.3.04.002 nodus nodi lymphoidei parietales
A13.3.04.001 nodus nodi lymphoidei pelvis
A13.3.02.001 nodus nodi lymphoidei thoracis
A13.3.03.014 nodus nodi lymphoidei viscerales
A13.3.04.023 nodus nodi lymphoidei viscerales
A13.3.00.003 nodus nodi mastoidei
A13.3.04.004 nodus nodi mediales
A13.3.04.010 nodus nodi mediales
A13.3.03.043 nodus nodi mesenterici inferiores
A13.3.03.033 nodus nodi mesenterici superiores
A13.3.03.040 nodus nodi mesocolici
A13.3.04.017 nodus nodi obturatorii
A13.3.00.002 nodus nodi occipitales
A13.3.03.023 nodus nodi pancreatici
A13.3.03.027 nodus nodi pancreaticoduodenales
A13.3.03.041 nodus nodi paracolici
A13.3.02.002 nodus nodi paramammarii
A13.3.04.030 nodus nodi pararectales
A13.3.02.003 nodus nodi parasternales
A13.3.00.024 nodus nodi paratracheales
A13.3.02.011 nodus nodi paratracheales
A13.3.04.028 nodus nodi parauterini
A13.3.04.029 nodus nodi paravaginales
A13.3.04.024 nodus nodi paravesicales
A13.3.00.005 nodus nodi parotidei profundi
A13.3.00.004 nodus nodi parotidei superficiales
A13.3.01.006 nodus nodi pectorales
A13.3.02.010 nodus nodi pericardiaci laterales
A13.3.03.012 nodus nodi phrenici inferiores
A13.3.02.005 nodus nodi phrenici superiores
A13.3.05.011 nodus nodi poplitei
A13.3.03.006 nodus nodi postaortici
A13.3.03.011 nodus nodi postcavales
A13.3.04.026 nodus nodi postvesicales
A13.3.01.005 nodus nodi posteriores
A13.3.03.005 nodus nodi preaortici
A13.3.00.006 nodus nodi preauriculares
A13.3.03.037 nodus nodi precaecales
A13.3.03.010 nodus nodi precavales
A13.3.00.021 nodus nodi prelaryngei
A13.3.02.006 nodus nodi prepericardiaci
A13.3.00.023 nodus nodi pretracheales
A13.3.02.018 nodus nodi prevertebrales
A13.3.04.025 nodus nodi prevesicales
A13.3.00.019 nodus nodi profundi
A13.3.01.014 nodus nodi profundi
A13.3.05.013 nodus nodi profundi
A13.3.00.032 nodus nodi profundi inferiores
A13.3.00.028 nodus nodi profundi superiores
A13.3.04.008 nodus nodi promontorii
A13.3.03.019 nodus nodi pylorici
A13.3.03.045 nodus nodi rectales superiores
A13.3.03.006 nodus nodi retroaortici
A13.3.03.038 nodus nodi retrocaecales
A13.3.03.011 nodus nodi retrocavales
A13.3.00.025 nodus nodi retropharyngeales
A13.3.00.038 nodus nodi retropharyngeales
A13.3.03.022 nodus nodi retropylorici
A13.3.04.026 nodus nodi retrovesicales
A13.3.04.022 nodus nodi sacrales
A13.3.03.044 nodus nodi sigmoidei
A13.3.03.026 nodus nodi splenici
A13.3.04.007 nodus nodi subaortici
A13.3.00.016 nodus nodi submandibulares
A13.3.00.015 nodus nodi submentales
A13.3.03.021 nodus nodi subpylorici
A13.3.01.005 nodus nodi subscapulares
A13.3.00.018 nodus nodi superficiales
A13.3.00.027 nodus nodi superficiales
A13.3.01.013 nodus nodi superficiales
A13.3.05.012 nodus nodi superficiales
A13.3.03.024 nodus nodi superiores
A13.3.03.028 nodus nodi superiores
A13.3.04.020 nodus nodi superiores
A13.3.03.035 nodus nodi superiores centrales
A13.3.05.005 nodus nodi superolaterales
A13.3.05.004 nodus nodi superomediales
A13.3.00.036 nodus nodi supraclaviculares
A13.3.01.012 nodus nodi supratrochleares
A13.3.00.022 nodus nodi thyroidei
A13.3.02.012 nodus nodi tracheobronchiales
A13.3.02.014 nodus nodi tracheobronchiales inferiores
A13.3.02.013 nodus nodi tracheobronchiales superiores
A13.3.04.027 nodus nodi vesicales laterales
A13.3.04.017 obturatorius nodi obturatorii
A13.3.00.002 occiput nodi occipitales
A13.3.02.017 oesophagus nodi juxtaoesophageales
A13.3.03.018 omentum nodi gastroomentales
A13.1.00.001 organum organa lymphoidea primaria
A13.2.00.001 organum organa lymphoidea secundaria
A13.1.01.001 os medulla ossium
A13.2.01.012 pancreas facies pancreatica
A13.3.03.023 pancreas nodi pancreatici
A13.3.03.027 pancreas nodi pancreaticoduodenales
A13.3.03.041 para nodi paracolici
A13.3.02.002 para nodi paramammarii
A13.3.04.030 para nodi pararectales
A13.3.02.003 para nodi parasternales
A13.3.00.024 para nodi paratracheales
A13.3.02.011 para nodi paratracheales
A13.3.04.028 para nodi parauterini
A13.3.04.029 para nodi paravaginales
A13.3.04.024 para nodi paravesicales
A13.3.03.002 paries nodi lymphoidei parietales
A13.3.04.002 paries nodi lymphoidei parietales
A13.3.00.005 parotideus nodi parotidei profundi
A13.3.00.004 parotideus nodi parotidei superficiales
A13.3.01.006 pectus nodi pectorales
A13.3.01.009 pectus nodi deltopectorales
A13.3.01.008 pectus nodi interpectorales
A13.3.04.001 pelvis nodi lymphoidei pelvis
A13.2.01.020 penicillus penicilli
A13.3.02.010 peri nodi pericardiaci laterales
A13.3.02.006 pericardium nodi prepericardiaci
A13.2.02.001 pharynx anulus lymphoideus pharyngis
A13.3.00.025 pharynx nodi retropharyngeales
A13.3.00.038 pharynx nodi retropharyngeales
A13.3.05.011 popliteus nodi poplitei
A13.3.03.006 post nodi postaortici
A13.3.03.011 post nodi postcavales
A13.3.04.026 post nodi postvesicales
A13.2.01.014 posterior extremitas posterior
A13.3.05.015 posterior nodus tibialis posterior
A13.3.01.005 posterior nodi posteriores
A13.3.03.005 pre nodi preaortici
A13.3.00.006 pre nodi preauriculares
A13.3.03.037 pre nodi precaecales
A13.3.03.010 pre nodi precavales
A13.3.00.021 pre nodi prelaryngei
A13.3.02.006 pre nodi prepericardiaci
A13.3.00.023 pre nodi pretracheales
A13.3.02.018 pre nodi prevertebrales
A13.3.04.025 pre nodi prevesicales
A13.1.00.001 primus organa lymphoidea primaria
A13.3.00.019 profundus nodi profundi
A13.3.01.014 profundus nodi profundi
A13.3.05.013 profundus nodi profundi
A13.3.05.007 profundus nodi inguinales profundi
A13.3.00.005 profundus nodi parotidei profundi
A13.3.00.032 profundus nodi profundi inferiores
A13.3.00.028 profundus nodi profundi superiores
A13.3.04.008 promontorium nodi promontorii
A13.3.05.008 proximalis nodus proximalis
A13.3.02.015 pulmo nodi bronchopulmonales
A13.3.02.016 pulmo nodi intrapulmonales
A13.2.01.006 pulpa pulpa alba
A13.2.01.004 pulpa pulpa lienalis
A13.2.01.005 pulpa pulpa rubra
A13.2.01.004 pulpa pulpa splenica
A13.3.03.020 pylorus nodus suprapyloricus
A13.3.03.019 pylorus nodi pylorici
A13.3.03.022 pylorus nodi retropylorici
A13.3.03.021 pylorus nodi subpylorici
A13.3.04.030 rectum nodi anorectales
A13.3.04.030 rectum nodi pararectales
A13.3.03.045 rectum nodi rectales superiores
A13.2.01.009 ren facies renalis
A13.3.03.006 retro nodi retroaortici
A13.3.03.038 retro nodi retrocaecales
A13.3.03.011 retro nodi retrocavales
A13.3.00.025 retro nodi retropharyngeales
A13.3.00.038 retro nodi retropharyngeales
A13.3.03.022 retro nodi retropylorici
A13.3.04.026 retro nodi retrovesicales
A13.2.01.005 ruber pulpa rubra
A13.3.04.022 sacrum nodi sacrales
A13.3.00.033 scapula nodus juguloomohyoideus
A13.3.01.005 scapula nodi subscapulares
A13.2.00.001 secundus organa lymphoidea secundaria
A13.2.01.018 serosus tunica serosa
A13.3.03.044 sigmoideus nodi sigmoidei
A13.3.03.003 sinister nodi lumbales sinistri
A13.2.01.019 sinus sinus lienalis
A13.2.01.019 sinus sinus splenicus
A13.2.01.001 splen lien
A13.2.01.017 splen hilum lienale
A13.2.01.004 splen pulpa lienalis
A13.2.01.019 splen sinus lienalis
A13.2.01.001 splen splen
A13.2.01.022 splen splen accessorius
A13.2.01.004 splen pulpa splenica
A13.2.01.017 splen hilum splenicum
A13.2.01.019 splen sinus splenicus
A13.3.03.026 splen nodi lienales
A13.2.01.021 splen noduli lymphoidei lienales
A13.2.01.003 splen trabeculae splenicae
A13.3.03.026 splen nodi splenici
A13.2.01.021 splen noduli lymphoidei splenici
A13.3.02.003 sternum nodi parasternales
A13.3.04.007 sub nodi subaortici
A13.3.00.016 sub nodi submandibulares
A13.3.00.015 sub nodi submentales
A13.3.03.021 sub nodi subpylorici
A13.3.01.005 sub nodi subscapulares
A13.3.00.018 superficialis nodi superficiales
A13.3.00.027 superficialis nodi superficiales
A13.3.01.013 superficialis nodi superficiales
A13.3.05.012 superficialis nodi superficiales
A13.3.05.003 superficialis nodi inguinales superficiales
A13.3.00.004 superficialis nodi parotidei superficiales
A13.2.01.016 superior margo superior
A13.3.01.001 superior nodi lymphoidei membri superioris
A13.3.03.024 superior nodi superiores
A13.3.03.028 superior nodi superiores
A13.3.04.020 superior nodi superiores
A13.3.03.033 superior nodi mesenterici superiores
A13.3.02.005 superior nodi phrenici superiores
A13.3.00.028 superior nodi profundi superiores
A13.3.03.045 superior nodi rectales superiores
A13.3.02.013 superior nodi tracheobronchiales superiores
A13.3.03.035 superior nodi superiores centrales
A13.3.05.005 superior nodi superolaterales
A13.3.05.004 superior nodi superomediales
A13.3.03.020 supra nodus suprapyloricus
A13.3.00.036 supra nodi supraclaviculares
A13.3.01.012 supra nodi supratrochleares
A13.0.00.000 systema systema lymphoideum
A13.3.02.001 thorax nodi lymphoidei thoracis
A13.1.02.001 thymus thymus
A13.1.02.004 thymus cortex thymi
A13.1.02.003 thymus lobuli thymi
A13.1.02.005 thymus medulla thymi
A13.1.02.006 thymus lobuli thymici accessorii
A13.3.00.022 thyroideus nodi thyroidei
A13.3.05.014 tibia nodus tibialis anterior
A13.3.05.015 tibia nodus tibialis posterior
A13.2.02.002 tonsilla cryptae tonsillares
A13.2.02.003 tonsilla cryptae tonsillares
A13.2.03.003 trabecula trabeculae
A13.2.01.003 trabecula trabeculae splenicae
A13.3.00.024 trachea nodi paratracheales
A13.3.02.011 trachea nodi paratracheales
A13.3.00.023 trachea nodi pretracheales
A13.3.02.012 trachea nodi tracheobronchiales
A13.3.02.014 trachea nodi tracheobronchiales inferiores
A13.3.02.013 trachea nodi tracheobronchiales superiores
A13.3.01.012 trochlea nodi supratrochleares
A13.2.01.002 tunica tunica fibrosa
A13.2.01.018 tunica tunica serosa
A13.3.04.028 uterus nodi parauterini
A13.3.04.029 vagina nodi paravaginales
A13.3.02.009 vena nodus arcus venae azygos
A13.3.02.018 vertebra nodi prevertebrales
A13.3.04.024 vesicula nodi paravesicales
A13.3.04.026 vesicula nodi postvesicales
A13.3.04.025 vesicula nodi prevesicales
A13.3.04.026 vesicula nodi retrovesicales
A13.3.04.027 vesicula nodi vesicales laterales
A13.2.01.008 viscera facies visceralis
A13.3.03.014 viscera nodi lymphoidei viscerales
A13.3.04.023 viscera nodi lymphoidei viscerales
Entries: 558 Terms: 222 Entities: 202 Date: 28.01.2013

FEDERATIVE INTERNATIONAL PROGRAM ON ANATOMICAL TERMINOLOGIES All rights reserved, see http://www.unifr.ch/ifaa