Latin topical index
musculi
TA Code Topical word Latin term
A04.5.02.006 abdomen fascia endoabdominalis
A04.4.01.005 abdomen pars abdominalis
A04.5.02.001 abdomen fascia abdominis
A04.5.02.015 abdomen fascia investiens abdominis
A04.5.02.006 abdomen fascia parietalis abdominis
A04.5.01.008 abdomen m. obliquus externus abdominis
A04.5.01.017 abdomen m. obliquus internus abdominis
A04.5.01.001 abdomen m. rectus abdominis
A04.5.01.019 abdomen m. transversus abdominis
A04.5.00.001 abdomen musculi abdominis
A04.5.02.021 abdomen tela subcutanea abdominis
A04.5.01.003 abdomen vagina musculi recti abdominis
A04.5.02.002 abdomen fascia abdominis visceralis
A04.0.00.020 abductio m. abductor
A04.6.02.062 abductio m. abductor digiti minimi
A04.7.02.063 abductio m. abductor digiti minimi
A04.7.02.056 abductio m. abductor hallucis
A04.7.02.064 abductio m. abductor metatarsi quinti
A04.6.02.054 abductio m. brevis abductor pollicis
A04.6.02.049 abductio m. abductor pollicis longus
A04.8.04.009 abductor vagina communis tendinum musculorum abductoextensorum pollicis
A04.7.02.068 accessorius m. flexor accessorius
A04.8.03.004 acromion bursa subacromialis
A04.8.03.003 acromion bursa subcutanea acromialis
A04.6.02.004 acromion pars acromialis
A04.0.00.021 adductor m. adductor
A04.7.02.027 adductor m. adductor brevis
A04.7.02.060 adductor m. adductor hallucis
A04.7.02.026 adductor m. adductor longus
A04.7.02.028 adductor m. adductor magnus
A04.7.02.029 adductor m. adductor minimus
A04.6.02.059 adductor m. adductor pollicis
A04.7.03.007 adductor septum intermusculare vastoadductorium
A04.7.03.006 adductor canalis adductorius
A04.7.03.008 adductor hiatus adductorius
A04.7.01.004 adductor compartimentum femoris adductorum
A04.5.02.024 adiposus panniculus adiposus
A04.5.01.024 adminiculum adminiculum lineae albae
A04.1.03.011 ala pars alaris
A04.5.01.022 albus linea alba
A04.5.01.024 albus adminiculum lineae albae
A04.6.02.023 anconeus m. anconeus
A04.1.03.026 angulus m. depressor anguli oris
A04.1.03.034 angulus m. levator anguli oris
A04.1.03.035 angulus modiolus anguli oris
A04.8.05.022 anserinus bursa anserina
A04.6.03.008 antebrachium fascia antebrachii
A04.6.01.004 antebrachium compartimentum antebrachii anterius
A04.6.01.007 antebrachium compartimentum antebrachii extensorum
A04.6.01.004 antebrachium compartimentum antebrachii flexorum
A04.6.01.007 antebrachium compartimentum antebrachii posterius
A04.3.02.504 anterior lamina anterior
A04.5.01.004 anterior lamina anterior
A04.1.03.020 anterior m. auricularis anterior
A04.2.02.002 anterior m. rectus capitis anterior
A04.2.01.004 anterior m. scalenus anterior
A04.4.01.008 anterior m. serratus anterior
A04.7.02.037 anterior m. tibialis anterior
A04.2.03.003 anterior venter anterior
A04.6.01.004 anterior compartimentum antebrachii anterius
A04.6.01.002 anterior compartimentum brachii anterius
A04.7.01.005 anterior compartimentum cruris anterius
A04.7.01.002 anterior compartimentum femoris anterius
A04.7.03.022 anterior septum intermusculare cruris anterius
A04.8.05.030 anterior bursa subtendinea musculi tibialis anterioris
A04.8.06.003 anterior vagina tendinis musculi tibialis anterioris
A04.8.06.002 anterior vaginae tendinum tarsales anteriores
A04.3.01.012 anterior mm. intertransversarii anteriores cervicis
A04.3.01.012 anterior mm. intertransversarii anteriores colli
A04.8.04.016 anulus pars anularis vaginae fibrosae
A04.8.06.015 anulus pars anularis vaginae fibrosae
A04.7.03.014 anulus anulus femoralis
A04.5.01.021 anulus anulus inguinalis profundus
A04.5.01.013 anulus anulus inguinalis superficialis
A04.5.01.023 anulus anulus umbilicalis
A04.5.04.006 anus m. puboanalis
A04.5.04.016 anus corpus anococcygeum
A04.5.04.016 anus lig. anococcygeum
A04.5.04.009 anus arcus tendineus musculi levatoris ani
A04.5.04.019 anus insertio partis superficialis musculi externi sphincteris ani
A04.5.04.002 anus m. levator ani
A04.5.04.012 anus m. sphincter ani externus
A04.4.02.010 aorta hiatus aorticus
A04.0.00.047 aponeurosis aponeurosis
A04.6.02.016 aponeurosis aponeurosis bicipitalis
A04.1.03.007 aponeurosis aponeurosis epicranialis
A04.7.02.009 aponeurosis aponeurosis glutea
A04.3.02.003 aponeurosis aponeurosis m. erectoris spinae
A04.6.02.016 aponeurosis aponeurosis musculi bicipitis brachii
A04.6.03.012 aponeurosis aponeurosis palmaris
A04.7.03.031 aponeurosis aponeurosis plantaris
A04.1.03.007 aponeurosis galea aponeurotica
A04.5.01.006 arcus linea arcuata
A04.4.02.007 arcus lig. arcuatum laterale
A04.4.02.006 arcus lig. arcuatum mediale
A04.4.02.005 arcus lig. arcuatum medianum
A04.7.03.017 arcus margo arcuatus
A04.5.02.010 arcus arcus iliopectineus
A04.5.01.009 arcus arcus inguinalis
A04.0.00.048 arcus arcus tendineus
A04.5.03.010 arcus arcus tendineus fasciae pelvis
A04.5.04.009 arcus arcus tendineus musculi levatoris ani
A04.7.03.024 arcus arcus tendineus musculi solei
A04.6.02.024 articulatio m. articularis cubiti
A04.7.02.024 articulatio m. articularis genus
A04.3.01.004 ascendens pars ascendens
A04.1.02.001 auditorius musculi ossiculorum auditus
A04.1.02.001 auditorius musculi ossiculorum auditoriorum
A04.1.03.020 auricula m. auricularis anterior
A04.1.03.022 auricula m. auricularis posterior
A04.1.03.021 auricula m. auricularis superior
A04.6.03.002 axilla fascia axillaris
A04.6.03.003 axilla lig. suspensorium axillae
A04.0.00.016 bi m. bipennatus
A04.0.00.011 bi m. biventer
A04.0.00.012 biceps m. biceps
A04.6.02.013 biceps m. biceps brachii
A04.7.02.032 biceps m. biceps femoris
A04.6.02.016 biceps aponeurosis bicipitalis
A04.8.03.014 biceps bursa bicipitoradialis
A04.6.02.016 biceps aponeurosis musculi bicipitis brachii
A04.8.05.023 biceps bursa subtendinea inferior musculi bicipitis femoris
A04.8.05.013 biceps bursa superior musculi bicipitis femoris
A04.1.03.026 bocca m. depressor anguli oris
A04.1.03.034 bocca m. levator anguli oris
A04.1.03.023 bocca m. orbicularis oris
A04.1.03.035 bocca modiolus anguli oris
A04.6.02.017 bracchius m. coracobrachialis
A04.8.03.006 bracchius bursa musculi coracobrachialis
A04.6.02.018 brachium m. brachialis
A04.6.02.039 brachium m. brachioradialis
A04.6.02.016 brachium aponeurosis musculi bicipitis brachii
A04.8.03.013 brachium bursa subtendinea musculi tricipitis brachii
A04.6.03.005 brachium fascia brachii
A04.6.02.013 brachium m. biceps brachii
A04.6.02.019 brachium m. triceps brachii
A04.6.01.002 brachium compartimentum brachii anterius
A04.6.01.003 brachium compartimentum brachii extensorum
A04.6.01.002 brachium compartimentum brachii flexorum
A04.6.03.007 brachium septum intermusculare brachii laterale
A04.6.03.006 brachium septum intermusculare brachii mediale
A04.6.01.003 brachium compartimentum brachii posterius
A04.6.02.015 brevis caput breve
A04.7.02.034 brevis caput breve
A04.8.04.021 brevis vinculum breve
A04.7.02.027 brevis m. adductor brevis
A04.7.02.055 brevis m. extensor digitorum brevis
A04.7.02.042 brevis m. fibularis brevis
A04.7.02.067 brevis m. flexor digitorum brevis
A04.6.02.053 brevis m. palmaris brevis
A04.7.02.042 brevis m. peroneus brevis
A04.6.02.054 brevis m. brevis abductor pollicis
A04.6.02.041 brevis m. radialis brevis extensor carpi
A04.7.02.054 brevis m. brevis extensor hallucis
A04.6.02.050 brevis m. brevis extensor pollicis
A04.6.02.063 brevis m. brevis flexor digiti minimi
A04.7.02.066 brevis m. brevis flexor digiti minimi
A04.7.02.057 brevis m. brevis flexor hallucis
A04.6.02.055 brevis m. brevis flexor pollicis
A04.8.04.013 brevis vagina tendinis musculi brevis extensoris digiti minimi
A04.4.01.011 brevis mm. levatores costarum breves
A04.1.04.010 bucca fascia buccopharyngea
A04.1.03.036 buccinator m. buccinator
A04.1.01.001 bulbus musculi externi bulbi oculi
A04.8.05.022 bursa bursa anserina
A04.8.03.014 bursa bursa bicipitoradialis
A04.8.03.015 bursa bursa cubitalis interossea
A04.8.05.011 bursa bursa iliopectinea
A04.8.02.004 bursa bursa infrahyoidea
A04.8.05.019 bursa bursa infrapatellaris profunda
A04.8.03.012 bursa bursa intratendinea olecrani
A04.8.05.010 bursa bursa ischiadica musculi glutei maximi
A04.8.05.007 bursa bursa ischiadica musculi obturatorii interni
A04.8.03.006 bursa bursa musculi coracobrachialis
A04.8.05.006 bursa bursa musculi piriformis
A04.8.05.027 bursa bursa musculi semimembranosi
A04.8.02.002 bursa bursa musculi tensoris veli palatini
A04.8.02.005 bursa bursa retrohyoidea
A04.8.03.004 bursa bursa subacromialis
A04.8.01.001 bursa bursa subcutanea
A04.8.03.003 bursa bursa subcutanea acromialis
A04.8.05.031 bursa bursa subcutanea calcanea
A04.8.05.018 bursa bursa subcutanea infrapatellaris
A04.8.05.028 bursa bursa subcutanea malleoli lateralis
A04.8.05.029 bursa bursa subcutanea malleoli medialis
A04.8.03.011 bursa bursa subcutanea olecrani
A04.8.05.014 bursa bursa subcutanea prepatellaris
A04.8.02.003 bursa bursa subcutanea prominentiae laryngeae
A04.8.05.002 bursa bursa subcutanea trochanterica
A04.8.05.020 bursa bursa subcutanea tuberositatis tibiae
A04.8.03.005 bursa bursa subdeltoidea
A04.8.01.003 bursa bursa subfascialis
A04.8.05.015 bursa bursa subfascialis prepatellaris
A04.8.01.002 bursa bursa submuscularis
A04.8.01.004 bursa bursa subtendinea
A04.8.05.012 bursa bursa subtendinea iliaca
A04.8.05.023 bursa bursa subtendinea inferior musculi bicipitis femoris
A04.8.05.025 bursa bursa subtendinea musculi gastrocnemii lateralis
A04.8.05.026 bursa bursa subtendinea musculi gastrocnemii medialis
A04.8.03.007 bursa bursa subtendinea musculi infraspinati
A04.8.03.010 bursa bursa subtendinea musculi latissimi dorsi
A04.8.05.008 bursa bursa subtendinea musculi obturatorii interni
A04.8.03.008 bursa bursa subtendinea musculi subscapularis
A04.8.03.009 bursa bursa subtendinea musculi teretis majoris
A04.8.05.030 bursa bursa subtendinea musculi tibialis anterioris
A04.8.03.002 bursa bursa subtendinea musculi trapezii
A04.8.03.013 bursa bursa subtendinea musculi tricipitis brachii
A04.8.05.016 bursa bursa subtendinea prepatellaris
A04.8.05.013 bursa bursa superior musculi bicipitis femoris
A04.8.05.017 bursa bursa suprapatellaris
A04.8.05.032 bursa bursa tendinis calcanei
A04.8.05.003 bursa bursa trochanterica musculi glutei maximi
A04.8.05.005 bursa bursa trochanterica musculi glutei minimi
A04.8.00.001 bursa vaginae tendinum et bursae
A04.8.02.001 bursa bursae colli
A04.8.05.009 bursa bursae intermusculares musculorum gluteorum
A04.8.05.001 bursa bursae membri inferioris
A04.8.03.001 bursa bursae membri superioris
A04.8.05.021 bursa bursae subtendineae musculi sartorii
A04.8.05.004 bursa bursae trochantericae musculi glutei medii
A04.8.05.031 calcaneus bursa subcutanea calcanea
A04.7.02.048 calcaneus tendo calcaneus
A04.8.05.032 calcaneus bursa tendinis calcanei
A04.7.03.006 canalis canalis adductorius
A04.7.03.012 canalis canalis femoralis
A04.5.01.026 canalis canalis inguinalis
A04.0.00.001 caput caput
A04.6.02.015 caput caput breve
A04.7.02.034 caput caput breve
A04.6.02.026 caput caput humerale
A04.6.02.031 caput caput humerale
A04.6.02.046 caput caput humerale
A04.6.02.034 caput caput humeroulnare
A04.1.04.008 caput caput inferius
A04.6.02.021 caput caput laterale
A04.7.02.045 caput caput laterale
A04.7.02.059 caput caput laterale
A04.6.02.014 caput caput longum
A04.6.02.020 caput caput longum
A04.7.02.033 caput caput longum
A04.6.02.022 caput caput mediale
A04.7.02.046 caput caput mediale
A04.7.02.058 caput caput mediale
A04.6.02.060 caput caput obliquum
A04.7.02.061 caput caput obliquum
A04.6.02.022 caput caput profundum
A04.6.02.057 caput caput profundum
A04.6.02.035 caput caput radiale
A04.7.02.019 caput caput rectum
A04.7.02.020 caput caput reflexum
A04.6.02.056 caput caput superficiale
A04.1.04.007 caput caput superius
A04.6.02.061 caput caput transversum
A04.7.02.062 caput caput transversum
A04.6.02.027 caput caput ulnare
A04.6.02.032 caput caput ulnare
A04.6.02.047 caput caput ulnare
A04.1.04.016 caput fascia capitis
A04.3.02.014 caput m. longissimus capitis
A04.2.01.003 caput m. longus capitis
A04.2.02.003 caput m. rectus lateralis capitis
A04.3.02.209 caput m. semispinalis capitis
A04.3.02.018 caput m. spinalis capitis
A04.3.02.103 caput m. splenius capitis
A04.1.00.001 caput musculi capitis
A04.2.02.002 caput m. rectus capitis anterior
A04.2.02.007 caput m. obliquus capitis inferior
A04.2.02.004 caput m. rectus capitis posterior major
A04.2.02.005 caput m. rectus capitis posterior minor
A04.2.02.006 caput m. obliquus capitis superior
A04.2.05.007 caroticus vagina carotica
A04.6.02.041 carpus m. radialis brevis extensor carpi
A04.6.02.028 carpus m. radialis flexor carpi
A04.6.02.040 carpus m. radialis longus extensor carpi
A04.8.04.006 carpus vagina tendinis musculi radialis flexoris carpi
A04.8.04.014 carpus vagina tendinis musculi ulnaris extensoris carpi
A04.8.04.010 carpus vagina tendinum musculorum radialium extensorum carpi
A04.6.02.045 carpus m. extensor carpi ulnaris
A04.6.02.030 carpus m. flexor carpi ulnaris
A04.8.04.003 carpus vaginae tendinum carpales
A04.8.04.008 carpus vaginae tendinum carpales dorsales
A04.8.04.004 carpus vaginae tendinum carpales palmares
A04.4.02.014 cava foramen venae cavae
A04.4.02.013 centrum centrum tendineum
A04.2.05.001 cervix fascia cervicalis
A04.0.00.032 cervix fascia craniocervicalis
A04.3.02.009 cervix m. iliocostalis cervicis
A04.3.02.013 cervix m. longissimus cervicis
A04.2.01.002 cervix m. longus cervicis
A04.3.02.205 cervix m. multifidus cervicis
A04.3.02.208 cervix m. semispinalis cervicis
A04.3.02.017 cervix m. spinalis cervicis
A04.3.02.104 cervix m. splenius cervicis
A04.3.02.304 cervix mm. interspinales cervicis
A04.3.01.012 cervix mm. intertransversarii anteriores cervicis
A04.3.01.013 cervix mm. intertransversarii posteriores laterales cervicis
A04.3.02.404 cervix mm. intertransversarii posteriores mediales cervicis
A04.3.02.213 cervix mm. rotatores cervicis
A04.2.00.001 cervix musculi cervicis
A04.8.02.001 cervix bursae colli
A04.2.05.001 cervix fascia colli
A04.3.02.009 cervix m. iliocostalis colli
A04.3.02.013 cervix m. longissimus colli
A04.2.01.002 cervix m. longus colli
A04.3.02.205 cervix m. multifidus colli
A04.3.02.208 cervix m. semispinalis colli
A04.3.02.017 cervix m. spinalis colli
A04.3.02.104 cervix m. splenius colli
A04.3.02.304 cervix mm. interspinales colli
A04.3.01.012 cervix mm. intertransversarii anteriores colli
A04.3.01.013 cervix mm. intertransversarii posteriores laterales colli
A04.3.02.404 cervix mm. intertransversarii posteriores mediales colli
A04.3.02.213 cervix mm. rotatores colli
A04.2.00.001 cervix musculi colli
A04.6.03.014 chiasma chiasma tendinum
A04.1.03.015 cilium fasciculus ciliaris
A04.1.03.018 cilium m. corrugator supercilii
A04.1.03.019 cilium m. depressor supercilii
A04.4.01.018 clavicula fascia clavipectoralis
A04.4.01.003 clavicula pars clavicularis
A04.6.02.003 clavicula pars clavicularis
A04.4.01.007 clavicula m. subclavius
A04.2.01.008 cleido m. sternocleidomastoideus
A04.5.02.023 clitoris lig. fundiforme clitoridis
A04.5.02.019 clitoris lig. suspensorium clitoridis
A04.5.04.016 coccyx corpus anococcygeum
A04.5.04.016 coccyx lig. anococcygeum
A04.5.04.011 coccyx m. coccygeus
A04.5.04.008 coccyx m. iliococcygeus
A04.5.04.011 coccyx m. ischiococcygeus
A04.5.04.003 coccyx m. pubococcygeus
A04.5.04.018 coccyx raphe musculi iliococcygei
A04.5.04.017 coccyx tendo musculi pubococcygei
A04.8.04.009 communis vagina communis tendinum musculorum abductoextensorum pollicis
A04.8.04.012 communis vagina communis tendinum musculorum extensorum
A04.8.06.011 communis vagina communis tendinum musculorum fibularium
A04.8.04.007 communis vagina communis tendinum musculorum flexorum
A04.8.06.011 communis vagina communis tendinum musculorum peroneorum
A04.0.00.030 compartimentum compartimentum
A04.6.01.004 compartimentum compartimentum antebrachii anterius
A04.6.01.007 compartimentum compartimentum antebrachii extensorum
A04.6.01.004 compartimentum compartimentum antebrachii flexorum
A04.6.01.007 compartimentum compartimentum antebrachii posterius
A04.6.01.002 compartimentum compartimentum brachii anterius
A04.6.01.003 compartimentum compartimentum brachii extensorum
A04.6.01.002 compartimentum compartimentum brachii flexorum
A04.6.01.003 compartimentum compartimentum brachii posterius
A04.7.01.005 compartimentum compartimentum cruris anterius
A04.7.01.005 compartimentum compartimentum cruris extensorum
A04.7.01.006 compartimentum compartimentum cruris flexorum
A04.7.01.009 compartimentum compartimentum cruris laterale
A04.7.01.006 compartimentum compartimentum cruris posterius
A04.7.01.004 compartimentum compartimentum femoris adductorum
A04.7.01.002 compartimentum compartimentum femoris anterius
A04.7.01.002 compartimentum compartimentum femoris extensorum
A04.7.01.003 compartimentum compartimentum femoris flexorum
A04.7.01.004 compartimentum compartimentum femoris mediale
A04.7.01.003 compartimentum compartimentum femoris posterius
A04.7.01.009 compartimentum compartimentum fibulare cruris
A04.7.01.009 compartimentum compartimentum peroneum cruris
A04.6.01.001 compartimentum compartimenta
A04.7.01.001 compartimentum compartimenta
A04.5.01.020 conjunctivus tendo conjunctivus
A04.5.02.020 connectivus textus connectivus laxus
A04.6.02.043 connexus connexus intertendinei
A04.6.02.017 coracoideus m. coracobrachialis
A04.8.03.006 coracoideus bursa musculi coracobrachialis
A04.7.03.019 cornu cornu inferius
A04.7.03.018 cornu cornu superius
A04.5.04.016 corpus corpus anococcygeum
A04.1.03.018 corrugator m. corrugator supercilii
A04.4.02.016 costa trigonum lumbocostale
A04.4.02.015 costa trigonum sternocostale
A04.3.02.005 costa m. iliocostalis
A04.4.01.004 costa pars sternocostalis
A04.3.02.009 costa m. iliocostalis cervicis
A04.3.02.009 costa m. iliocostalis colli
A04.4.02.008 costa pars costalis diaphragmatis
A04.3.02.006 costa m. iliocostalis lumborum
A04.4.01.015 costa mm. subcostales
A04.4.01.012 costa mm. intercostales externi
A04.4.01.013 costa mm. intercostales interni
A04.4.01.014 costa mm. intercostales intimi
A04.4.01.009 costa mm. levatores costarum
A04.4.01.011 costa mm. levatores costarum breves
A04.4.01.010 costa mm. levatores costarum longi
A04.1.03.007 cranium aponeurosis epicranialis
A04.0.00.032 cranium fascia craniocervicalis
A04.1.03.002 cranium m. epicranius
A04.5.01.018 cremaster m. cremaster
A04.7.03.020 cribrosus fascia cribrosa
A04.4.02.003 crus crus dextrum
A04.7.03.019 crus crus inferius
A04.5.01.015 crus crus laterale
A04.5.01.014 crus crus mediale
A04.4.02.004 crus crus sinistrum
A04.7.03.018 crus crus superius
A04.7.01.009 crus compartimentum fibulare cruris
A04.7.01.009 crus compartimentum peroneum cruris
A04.7.03.021 crus fascia cruris
A04.7.01.005 crus compartimentum cruris anterius
A04.7.03.022 crus septum intermusculare cruris anterius
A04.7.01.005 crus compartimentum cruris extensorum
A04.7.01.006 crus compartimentum cruris flexorum
A04.7.01.009 crus compartimentum cruris laterale
A04.7.01.006 crus compartimentum cruris posterius
A04.7.03.023 crus septum intermusculare cruris posterius
A04.5.01.016 crus fibrae intercrurales
A04.8.04.017 crux pars cruciformis vaginae fibrosae
A04.8.06.016 crux pars cruciformis vaginae fibrosae
A04.8.03.015 cubitus bursa cubitalis interossea
A04.6.02.024 cubitus m. articularis cubiti
A04.8.01.001 cutis bursa subcutanea
A04.5.04.013 cutis pars subcutanea
A04.5.02.021 cutis tela subcutanea abdominis
A04.8.03.003 cutis bursa subcutanea acromialis
A04.8.05.031 cutis bursa subcutanea calcanea
A04.8.05.018 cutis bursa subcutanea infrapatellaris
A04.8.05.028 cutis bursa subcutanea malleoli lateralis
A04.8.05.029 cutis bursa subcutanea malleoli medialis
A04.8.03.011 cutis bursa subcutanea olecrani
A04.8.05.014 cutis bursa subcutanea prepatellaris
A04.8.02.003 cutis bursa subcutanea prominentiae laryngeae
A04.8.05.002 cutis bursa subcutanea trochanterica
A04.8.05.020 cutis bursa subcutanea tuberositatis tibiae
A04.0.00.019 cutis m. cutaneus
A04.8.03.005 deltoideus bursa subdeltoidea
A04.6.03.004 deltoideus fascia deltoidea
A04.6.02.002 deltoideus m. deltoideus
A04.1.03.026 depressor m. depressor anguli oris
A04.1.03.033 depressor m. depressor labii inferioris
A04.1.03.012 depressor m. depressor septi nasi
A04.1.03.019 depressor m. depressor supercilii
A04.3.01.002 descendens pars descendens
A04.4.02.003 dexter crus dextrum
A04.4.02.001 diaphragma diaphragma
A04.5.04.001 diaphragma diaphragma pelvis
A04.4.02.017 diaphragma fascia diaphragmatica
A04.4.02.008 diaphragma pars costalis diaphragmatis
A04.4.02.002 diaphragma pars lumbalis diaphragmatis
A04.4.02.009 diaphragma pars sternalis diaphragmatis
A04.5.03.020 diaphragma fascia inferior diaphragmatis pelvis
A04.5.03.012 diaphragma fascia superior diaphragmatis pelvis
A04.4.02.012 diaphragma lig. phrenicooesophagealis
A04.6.02.062 digitus m. abductor digiti minimi
A04.7.02.063 digitus m. abductor digiti minimi
A04.6.02.063 digitus m. brevis flexor digiti minimi
A04.7.02.066 digitus m. brevis flexor digiti minimi
A04.6.02.044 digitus m. extensor digiti minimi
A04.6.02.064 digitus m. opponens digiti minimi
A04.7.02.065 digitus m. opponens digiti minimi
A04.8.04.013 digitus vagina tendinis musculi brevis extensoris digiti minimi
A04.6.02.042 digitus m. extensor digitorum
A04.8.06.005 digitus vagina tendinum musculi longi extensoris digitorum
A04.8.06.007 digitus vagina tendinum musculi longi flexoris digitorum
A04.7.02.055 digitus m. extensor digitorum brevis
A04.7.02.067 digitus m. flexor digitorum brevis
A04.7.02.038 digitus m. extensor digitorum longus
A04.7.02.052 digitus m. flexor digitorum longus
A04.8.04.015 digitus vaginae fibrosae digitorum manus
A04.8.04.018 digitus vaginae synoviales digitorum manus
A04.8.06.014 digitus vaginae fibrosae digitorum pedis
A04.8.06.017 digitus vaginae synoviales digitorum pedis
A04.8.06.013 digitus vaginae tendinum digitorum pedis
A04.6.02.036 digitus m. flexor digitorum profundus
A04.6.02.033 digitus m. flexor digitorum superficialis
A04.0.00.029 dilatator m. dilatator
A04.3.02.007 divisio divisio lateralis m. erectoris spinae lumborum
A04.3.02.012 divisio divisio medialis m. erectoris spinae lumborum
A04.6.03.009 dorsum fascia dorsalis manus
A04.7.03.030 dorsum fascia dorsalis pedis
A04.8.03.010 dorsum bursa subtendinea musculi latissimi dorsi
A04.3.01.006 dorsum m. latissimus dorsi
A04.3.00.001 dorsum musculi dorsi
A04.3.02.001 dorsum musculi dorsi proprii
A04.6.02.066 dorsum mm. interossei dorsales
A04.7.02.070 dorsum mm. interossei dorsales
A04.3.01.015 dorsum partes dorsales
A04.8.04.008 dorsum vaginae tendinum carpales dorsales
A04.5.02.006 endo fascia endoabdominalis
A04.5.03.007 endo fascia endopelvina
A04.4.01.020 endo fascia endothoracica
A04.0.00.043 endomysium endomysium
A04.1.03.007 epi aponeurosis epicranialis
A04.1.03.002 epi m. epicranius
A04.0.00.041 epimysium epimysium
A04.3.02.002 erector musculus erector spinae
A04.3.02.003 erector aponeurosis m. erectoris spinae
A04.3.02.007 erector divisio lateralis m. erectoris spinae lumborum
A04.3.02.012 erector divisio medialis m. erectoris spinae lumborum
A04.0.00.024 extensor m. extensor
A04.6.02.041 extensor m. radialis brevis extensor carpi
A04.6.02.040 extensor m. radialis longus extensor carpi
A04.6.02.045 extensor m. extensor carpi ulnaris
A04.6.02.044 extensor m. extensor digiti minimi
A04.6.02.042 extensor m. extensor digitorum
A04.7.02.055 extensor m. extensor digitorum brevis
A04.7.02.038 extensor m. extensor digitorum longus
A04.7.02.054 extensor m. brevis extensor hallucis
A04.7.02.040 extensor m. extensor hallucis longus
A04.6.02.052 extensor m. extensor indicis
A04.6.02.050 extensor m. brevis extensor pollicis
A04.6.02.051 extensor m. extensor pollicis longus
A04.8.04.014 extensor vagina tendinis musculi ulnaris extensoris carpi
A04.8.04.013 extensor vagina tendinis musculi brevis extensoris digiti minimi
A04.8.06.005 extensor vagina tendinum musculi longi extensoris digitorum
A04.8.06.004 extensor vagina tendinis musculi longi extensoris hallucis
A04.8.04.011 extensor vagina tendinis musculi longi extensoris pollicis
A04.6.01.007 extensor compartimentum antebrachii extensorum
A04.6.01.003 extensor compartimentum brachii extensorum
A04.7.01.005 extensor compartimentum cruris extensorum
A04.7.01.002 extensor compartimentum femoris extensorum
A04.7.03.027 extensor retinaculum inferius musculorum extensorum
A04.6.03.010 extensor retinaculum musculorum extensorum
A04.7.03.025 extensor retinaculum superius musculorum extensorum
A04.8.04.012 extensor vagina communis tendinum musculorum extensorum
A04.8.04.010 extensor vagina tendinum musculorum radialium extensorum carpi
A04.8.04.009 extensor vagina communis tendinum musculorum abductoextensorum pollicis
A04.7.02.031 externus m. obturatorius externus
A04.5.04.012 externus m. sphincter ani externus
A04.5.01.008 externus m. obliquus externus abdominis
A04.5.04.019 externus insertio partis superficialis musculi externi sphincteris ani
A04.4.01.012 externus mm. intercostales externi
A04.1.01.001 externus musculi externi bulbi oculi
A04.5.02.005 extra lig. extraperitoneale
A04.5.03.006 extra lig. extraperitoneale
A04.5.02.004 extra fascia extraperitonealis
A04.5.03.005 extra fascia extraperitonealis
A04.0.00.035 extra fascia extraserosalis
A04.1.03.001 facies musculi faciei
A04.7.03.017 falciformis margo falciformis
A04.5.01.020 falx falx inguinalis
A04.8.01.003 fascia bursa subfascialis
A04.8.05.015 fascia bursa subfascialis prepatellaris
A04.0.00.031 fascia fascia
A04.5.02.001 fascia fascia abdominis
A04.5.02.002 fascia fascia abdominis visceralis
A04.6.03.008 fascia fascia antebrachii
A04.6.03.002 fascia fascia axillaris
A04.6.03.005 fascia fascia brachii
A04.1.04.010 fascia fascia buccopharyngea
A04.1.04.016 fascia fascia capitis
A04.2.05.001 fascia fascia cervicalis
A04.4.01.018 fascia fascia clavipectoralis
A04.2.05.001 fascia fascia colli
A04.0.00.032 fascia fascia craniocervicalis
A04.7.03.020 fascia fascia cribrosa
A04.7.03.021 fascia fascia cruris
A04.6.03.004 fascia fascia deltoidea
A04.4.02.017 fascia fascia diaphragmatica
A04.6.03.009 fascia fascia dorsalis manus
A04.7.03.030 fascia fascia dorsalis pedis
A04.5.02.006 fascia fascia endoabdominalis
A04.5.03.007 fascia fascia endopelvina
A04.4.01.020 fascia fascia endothoracica
A04.5.02.004 fascia fascia extraperitonealis
A04.5.03.005 fascia fascia extraperitonealis
A04.0.00.035 fascia fascia extraserosalis
A04.5.02.007 fascia fascia iliaca
A04.7.03.009 fascia fascia iliaca
A04.5.02.007 fascia fascia iliopsoas
A04.5.03.020 fascia fascia inferior diaphragmatis pelvis
A04.6.02.009 fascia fascia infraspinata
A04.0.00.039 fascia fascia investiens
A04.5.02.015 fascia fascia investiens abdominis
A04.5.02.016 fascia fascia investiens profunda
A04.5.02.018 fascia fascia investiens superficialis
A04.7.03.002 fascia fascia lata
A04.1.04.011 fascia fascia masseterica
A04.5.03.011 fascia fascia musculi piriformis
A04.3.02.504 fascia fascia musculi quadrati lumborum
A04.3.01.017 fascia fascia nuchae
A04.5.03.009 fascia fascia obturatoria
A04.0.00.034 fascia fascia parietalis
A04.5.02.006 fascia fascia parietalis abdominis
A04.4.01.020 fascia fascia parietalis thoracis
A04.1.04.012 fascia fascia parotidea
A04.4.01.017 fascia fascia pectoralis
A04.5.03.001 fascia fascia pelvica
A04.5.03.001 fascia fascia pelvis
A04.5.03.007 fascia fascia pelvis parietalis
A04.5.03.002 fascia fascia pelvis visceralis
A04.5.03.018 fascia fascia presacralis
A04.0.00.040 fascia fascia propria musculi
A04.5.02.003 fascia fascia propria organi
A04.5.02.025 fascia fascia propria organi
A04.5.03.003 fascia fascia propria organi
A04.5.03.008 fascia fascia propria organi
A04.5.03.004 fascia fascia rectoprostatica
A04.5.03.019 fascia fascia rectosacralis
A04.5.03.004 fascia fascia rectovaginalis
A04.5.03.012 fascia fascia superior diaphragmatis pelvis
A04.6.02.007 fascia fascia supraspinata
A04.1.04.013 fascia fascia temporalis
A04.4.01.019 fascia fascia thoracica
A04.3.02.501 fascia fascia thoracolumbalis
A04.5.02.011 fascia fascia transversalis
A04.0.00.033 fascia fascia trunci
A04.5.02.014 fascia fascia umbilicalis
A04.0.00.036 fascia fascia visceralis
A04.7.02.010 fascia m. tensor fasciae latae
A04.5.03.010 fascia arcus tendineus fasciae pelvis
A04.6.03.001 fascia fasciae
A04.7.03.001 fascia fasciae
A04.5.02.017 fascia fasciae investientes intermediae
A04.0.00.037 fascia fasciae membrorum
A04.0.00.038 fascia fasciae musculorum
A04.1.03.015 fasciculus fasciculus ciliaris
A04.7.03.032 fasciculus fasciculi transversi
A04.7.03.015 femur septum femorale
A04.7.03.013 femur trigonum femorale
A04.7.03.014 femur anulus femoralis
A04.7.03.012 femur canalis femoralis
A04.8.05.023 femur bursa subtendinea inferior musculi bicipitis femoris
A04.8.05.013 femur bursa superior musculi bicipitis femoris
A04.7.02.032 femur m. biceps femoris
A04.7.02.015 femur m. quadratus femoris
A04.7.02.017 femur m. quadriceps femoris
A04.7.02.018 femur m. rectus femoris
A04.7.01.004 femur compartimentum femoris adductorum
A04.7.01.002 femur compartimentum femoris anterius
A04.7.01.002 femur compartimentum femoris extensorum
A04.7.01.003 femur compartimentum femoris flexorum
A04.7.03.004 femur septum intermusculare femoris laterale
A04.7.01.004 femur compartimentum femoris mediale
A04.7.03.005 femur septum intermusculare femoris mediale
A04.7.01.003 femur compartimentum femoris posterius
A04.8.01.006 fibra vagina fibrosa
A04.8.01.006 fibra stratum fibrosum
A04.6.02.016 fibra lacertus fibrosus
A04.8.04.016 fibra pars anularis vaginae fibrosae
A04.8.06.015 fibra pars anularis vaginae fibrosae
A04.8.04.017 fibra pars cruciformis vaginae fibrosae
A04.8.06.016 fibra pars cruciformis vaginae fibrosae
A04.5.01.016 fibra fibrae intercrurales
A04.8.04.015 fibra vaginae fibrosae digitorum manus
A04.8.06.014 fibra vaginae fibrosae digitorum pedis
A04.7.01.009 fibula compartimentum fibulare cruris
A04.7.02.042 fibula m. fibularis brevis
A04.7.02.041 fibula m. fibularis longus
A04.7.02.039 fibula m. fibularis tertius
A04.7.01.009 fibula compartimentum peroneum cruris
A04.7.02.042 fibula m. peroneus brevis
A04.7.02.041 fibula m. peroneus longus
A04.7.02.039 fibula m. peroneus tertius
A04.8.06.012 fibula vagina plantaris tendinis musculi fibularis longi
A04.8.06.012 fibula vagina plantaris tendinis musculi peronei longi
A04.8.06.010 fibula vaginae tendinum tarsales fibulares
A04.8.06.011 fibula vagina communis tendinum musculorum fibularium
A04.7.03.029 fibula retinaculum musculorum fibularium inferius
A04.7.03.028 fibula retinaculum musculorum fibularium superius
A04.8.06.011 fibula vagina communis tendinum musculorum peroneorum
A04.7.03.029 fibula retinaculum musculorum peroneorum inferius
A04.7.03.028 fibula retinaculum musculorum peroneorum superius
A04.0.00.004 fixus punctum fixum
A04.0.00.023 flexio m. flexor
A04.7.02.068 flexio m. flexor accessorius
A04.6.02.028 flexio m. radialis flexor carpi
A04.6.02.030 flexio m. flexor carpi ulnaris
A04.6.02.063 flexio m. brevis flexor digiti minimi
A04.7.02.066 flexio m. brevis flexor digiti minimi
A04.7.02.067 flexio m. flexor digitorum brevis
A04.7.02.052 flexio m. flexor digitorum longus
A04.6.02.036 flexio m. flexor digitorum profundus
A04.6.02.033 flexio m. flexor digitorum superficialis
A04.7.02.057 flexio m. brevis flexor hallucis
A04.7.02.053 flexio m. flexor hallucis longus
A04.6.02.055 flexio m. brevis flexor pollicis
A04.6.02.037 flexio m. flexor pollicis longus
A04.8.04.006 flexio vagina tendinis musculi radialis flexoris carpi
A04.8.06.007 flexio vagina tendinum musculi longi flexoris digitorum
A04.8.06.009 flexio vagina tendinis musculi longi flexoris hallucis
A04.8.04.005 flexio vagina tendinis musculi longi flexoris pollicis
A04.6.01.004 flexio compartimentum antebrachii flexorum
A04.6.01.002 flexio compartimentum brachii flexorum
A04.7.01.006 flexio compartimentum cruris flexorum
A04.7.01.003 flexio compartimentum femoris flexorum
A04.6.03.013 flexio retinaculum musculorum flexorum
A04.7.03.026 flexio retinaculum musculorum flexorum
A04.8.04.007 flexio vagina communis tendinum musculorum flexorum
A04.4.02.014 foramen foramen venae cavae
A04.8.04.017 formis pars cruciformis vaginae fibrosae
A04.8.06.016 formis pars cruciformis vaginae fibrosae
A04.5.02.012 foveola lig. interfoveolare
A04.1.03.004 frons venter frontalis
A04.1.03.003 frontalis m. occipitofrontalis
A04.5.02.023 fundus lig. fundiforme clitoridis
A04.5.02.023 fundus lig. fundiforme penis
A04.0.00.006 fusiformis m. fusiformis
A04.1.03.007 galea galea aponeurotica
A04.2.03.002 gaster m. digastricus
A04.7.01.007 gastrocnemius pars gastrocnemialis
A04.7.02.044 gastrocnemius m. gastrocnemius
A04.8.05.025 gastrocnemius bursa subtendinea musculi gastrocnemii lateralis
A04.8.05.026 gastrocnemius bursa subtendinea musculi gastrocnemii medialis
A04.7.02.014 gemellus m. gemellus inferior
A04.7.02.013 gemellus m. gemellus superior
A04.5.04.010 genitalis hiatus urogenitalis
A04.7.02.024 genu m. articularis genus
A04.2.05.005 glandula lig. suspensorium glandulae thyroideae
A04.2.04.008 glandula m. levator glandulae thyroideae
A04.7.02.009 gluteus aponeurosis glutea
A04.7.02.006 gluteus m. gluteus maximus
A04.7.02.007 gluteus m. gluteus medius
A04.7.02.008 gluteus m. gluteus minimus
A04.8.05.010 gluteus bursa ischiadica musculi glutei maximi
A04.8.05.003 gluteus bursa trochanterica musculi glutei maximi
A04.8.05.004 gluteus bursae trochantericae musculi glutei medii
A04.8.05.005 gluteus bursa trochanterica musculi glutei minimi
A04.8.05.009 gluteus bursae intermusculares musculorum gluteorum
A04.7.02.030 gracilis m. gracilis
A04.7.02.056 hallux m. abductor hallucis
A04.7.02.060 hallux m. adductor hallucis
A04.7.02.054 hallux m. brevis extensor hallucis
A04.7.02.057 hallux m. brevis flexor hallucis
A04.8.06.004 hallux vagina tendinis musculi longi extensoris hallucis
A04.8.06.009 hallux vagina tendinis musculi longi flexoris hallucis
A04.7.02.040 hallux m. extensor hallucis longus
A04.7.02.053 hallux m. flexor hallucis longus
A04.7.03.008 hiatus hiatus adductorius
A04.4.02.010 hiatus hiatus aorticus
A04.4.02.011 hiatus hiatus oesophageus
A04.7.03.016 hiatus hiatus saphenus
A04.5.04.010 hiatus hiatus urogenitalis
A04.6.02.026 humerus caput humerale
A04.6.02.031 humerus caput humerale
A04.6.02.046 humerus caput humerale
A04.6.02.034 humerus caput humeroulnare
A04.8.02.004 hyoideus bursa infrahyoidea
A04.8.02.005 hyoideus bursa retrohyoidea
A04.2.03.007 hyoideus m. geniohyoideus
A04.2.03.006 hyoideus m. mylohyoideus
A04.2.04.003 hyoideus m. omohyoideus
A04.2.04.002 hyoideus m. sternohyoideus
A04.2.03.005 hyoideus m. stylohyoideus
A04.2.04.007 hyoideus m. thyrohyoideus
A04.2.04.001 hyoideus musculi infrahyoidei
A04.2.03.001 hyoideus musculi suprahyoidei
A04.8.05.012 iliacus bursa subtendinea iliaca
A04.5.02.007 iliacus fascia iliaca
A04.7.03.009 iliacus fascia iliaca
A04.5.02.009 iliacus pars iliaca
A04.7.02.003 iliacus m. iliacus
A04.5.02.007 iliopsoas fascia iliopsoas
A04.7.02.002 iliopsoas m. iliopsoas
A04.5.04.008 ilium m. iliococcygeus
A04.3.02.005 ilium m. iliocostalis
A04.3.02.009 ilium m. iliocostalis cervicis
A04.3.02.009 ilium m. iliocostalis colli
A04.3.02.006 ilium m. iliocostalis lumborum
A04.8.05.011 ilium bursa iliopectinea
A04.5.02.010 ilium arcus iliopectineus
A04.5.02.013 ilium tractus iliopubicus
A04.7.03.003 ilium tractus iliotibialis
A04.5.04.018 ilium raphe musculi iliococcygei
A04.6.02.052 index m. extensor indicis
A04.7.02.014 inferior m. gemellus inferior
A04.2.02.007 inferior m. obliquus capitis inferior
A04.3.01.010 inferior m. serratus posterior inferior
A04.2.04.005 inferior venter inferior
A04.5.03.020 inferior fascia inferior diaphragmatis pelvis
A04.8.05.023 inferior bursa subtendinea inferior musculi bicipitis femoris
A04.1.04.008 inferior caput inferius
A04.7.03.019 inferior cornu inferius
A04.7.03.019 inferior crus inferius
A04.7.03.029 inferior retinaculum musculorum fibularium inferius
A04.7.03.029 inferior retinaculum musculorum peroneorum inferius
A04.7.03.027 inferior retinaculum inferius musculorum extensorum
A04.8.05.001 inferior bursae membri inferioris
A04.1.03.033 inferior m. depressor labii inferioris
A04.7.00.001 inferior musculi membri inferioris
A04.8.06.001 inferior vaginae tendinum membri inferioris
A04.8.02.004 infra bursa infrahyoidea
A04.8.05.018 infra bursa subcutanea infrapatellaris
A04.8.05.019 infra bursa infrapatellaris profunda
A04.6.02.009 infra fascia infraspinata
A04.6.02.008 infra m. infraspinatus
A04.8.03.007 infra bursa subtendinea musculi infraspinati
A04.2.04.001 infra musculi infrahyoidei
A04.5.01.009 inguen lig. inguinale
A04.5.01.009 inguen arcus inguinalis
A04.5.01.026 inguen canalis inguinalis
A04.5.01.020 inguen falx inguinalis
A04.5.01.021 inguen anulus inguinalis profundus
A04.5.01.013 inguen anulus inguinalis superficialis
A04.0.00.003 insertio insertio
A04.5.04.019 insertio insertio partis superficialis musculi externi sphincteris ani
A04.5.02.012 inter lig. interfoveolare
A04.3.02.004 inter septum intermusculare
A04.6.03.007 inter septum intermusculare brachii laterale
A04.6.03.006 inter septum intermusculare brachii mediale
A04.7.03.022 inter septum intermusculare cruris anterius
A04.7.03.023 inter septum intermusculare cruris posterius
A04.7.03.004 inter septum intermusculare femoris laterale
A04.7.03.005 inter septum intermusculare femoris mediale
A04.7.03.007 inter septum intermusculare vastoadductorium
A04.8.03.015 inter bursa cubitalis interossea
A04.6.02.043 inter connexus intertendinei
A04.8.04.002 inter vagina tendinis intertubercularis
A04.4.01.012 inter mm. intercostales externi
A04.4.01.013 inter mm. intercostales interni
A04.4.01.014 inter mm. intercostales intimi
A04.5.01.016 inter fibrae intercrurales
A04.8.05.009 inter bursae intermusculares musculorum gluteorum
A04.6.02.066 inter mm. interossei dorsales
A04.7.02.070 inter mm. interossei dorsales
A04.6.02.067 inter mm. interossei palmares
A04.7.02.071 inter mm. interossei plantares
A04.3.02.301 inter musculi interspinales
A04.3.02.304 inter mm. interspinales cervicis
A04.3.02.304 inter mm. interspinales colli
A04.3.02.302 inter mm. interspinales lumborum
A04.3.02.303 inter mm. interspinales thoracis
A04.3.02.401 inter musculi intertransversarii
A04.3.01.012 inter mm. intertransversarii anteriores cervicis
A04.3.01.012 inter mm. intertransversarii anteriores colli
A04.3.01.014 inter mm. intertransversarii laterales lumborum
A04.3.02.402 inter mm. intertransversarii mediales lumborum
A04.3.01.013 inter mm. intertransversarii posteriores laterales cervicis
A04.3.01.013 inter mm. intertransversarii posteriores laterales colli
A04.3.02.404 inter mm. intertransversarii posteriores mediales cervicis
A04.3.02.404 inter mm. intertransversarii posteriores mediales colli
A04.3.02.403 inter mm. intertransversarii thoracis
A04.7.02.022 intermedius m. vastus intermedius
A04.0.00.045 intermedius tendo intermedius
A04.5.02.017 intermedius fasciae investientes intermediae
A04.7.02.012 internus m. obturatorius internus
A04.5.01.017 internus m. obliquus internus abdominis
A04.8.05.007 internus bursa ischiadica musculi obturatorii interni
A04.8.05.008 internus bursa subtendinea musculi obturatorii interni
A04.4.01.013 internus mm. intercostales interni
A04.0.00.046 intersectio intersectio tendinea
A04.5.01.002 intersectio intersectiones tendineae
A04.4.01.014 intimus mm. intercostales intimi
A04.8.03.012 intra bursa intratendinea olecrani
A04.0.00.039 investiens fascia investiens
A04.5.02.015 investiens fascia investiens abdominis
A04.5.02.016 investiens fascia investiens profunda
A04.5.02.018 investiens fascia investiens superficialis
A04.5.02.017 investiens fasciae investientes intermediae
A04.8.05.010 ischium bursa ischiadica musculi glutei maximi
A04.8.05.007 ischium bursa ischiadica musculi obturatorii interni
A04.5.04.011 ischium m. ischiococcygeus
A04.1.03.032 labium m. levator nasolabialis
A04.1.03.025 labium pars labialis
A04.1.03.033 labium m. depressor labii inferioris
A04.1.03.031 labium m. levator labii superioris
A04.6.02.016 lacertus lacertus fibrosus
A04.7.03.010 lacuna lacuna musculorum
A04.7.03.011 lacuna lacuna vasorum
A04.5.01.010 lacuna lig. lacunare
A04.3.02.504 lamina lamina anterior
A04.5.01.004 lamina lamina anterior
A04.3.02.503 lamina lamina media
A04.3.02.502 lamina lamina posterior
A04.5.01.005 lamina lamina posterior
A04.2.05.004 lamina lamina pretrachealis
A04.2.05.006 lamina lamina prevertebralis
A04.1.04.015 lamina lamina profunda
A04.3.02.504 lamina lamina profunda
A04.1.04.014 lamina lamina superficialis
A04.2.05.002 lamina lamina superficialis
A04.3.02.502 lamina lamina superficialis
A04.8.02.003 larynx bursa subcutanea prominentiae laryngeae
A04.2.07.001 larynx musculi laryngis
A04.6.02.021 lateralis caput laterale
A04.7.02.045 lateralis caput laterale
A04.7.02.059 lateralis caput laterale
A04.7.01.009 lateralis compartimentum cruris laterale
A04.5.01.015 lateralis crus laterale
A04.4.02.007 lateralis lig. arcuatum laterale
A04.6.03.007 lateralis septum intermusculare brachii laterale
A04.7.03.004 lateralis septum intermusculare femoris laterale
A04.5.03.015 lateralis lig. laterale puboprostaticum
A04.5.03.015 lateralis lig. laterale pubovesicale
A04.5.03.016 lateralis lig. laterale vesicae
A04.1.04.006 lateralis m. pterygoideus lateralis
A04.7.02.021 lateralis m. vastus lateralis
A04.6.01.008 lateralis pars lateralis
A04.2.02.003 lateralis m. rectus lateralis capitis
A04.3.02.007 lateralis divisio lateralis m. erectoris spinae lumborum
A04.8.05.028 lateralis bursa subcutanea malleoli lateralis
A04.8.05.025 lateralis bursa subtendinea musculi gastrocnemii lateralis
A04.3.01.013 lateralis mm. intertransversarii posteriores laterales cervicis
A04.3.01.013 lateralis mm. intertransversarii posteriores laterales colli
A04.3.01.014 lateralis mm. intertransversarii laterales lumborum
A04.3.01.006 latissimus m. latissimus dorsi
A04.8.03.010 latissimus bursa subtendinea musculi latissimi dorsi
A04.7.03.002 latum fascia lata
A04.7.02.010 latum m. tensor fasciae latae
A04.5.02.020 laxus textus connectivus laxus
A04.1.03.034 levator m. levator anguli oris
A04.5.04.002 levator m. levator ani
A04.2.04.008 levator m. levator glandulae thyroideae
A04.1.03.031 levator m. levator labii superioris
A04.1.03.032 levator m. levator nasolabialis
A04.5.04.005 levator m. levator prostatae
A04.3.01.009 levator m. levator scapulae
A04.5.04.009 levator arcus tendineus musculi levatoris ani
A04.4.01.009 levator mm. levatores costarum
A04.4.01.011 levator mm. levatores costarum breves
A04.4.01.010 levator mm. levatores costarum longi
A04.5.04.016 ligamentum lig. anococcygeum
A04.4.02.007 ligamentum lig. arcuatum laterale
A04.4.02.006 ligamentum lig. arcuatum mediale
A04.4.02.005 ligamentum lig. arcuatum medianum
A04.5.02.005 ligamentum lig. extraperitoneale
A04.5.03.006 ligamentum lig. extraperitoneale
A04.5.02.023 ligamentum lig. fundiforme clitoridis
A04.5.02.023 ligamentum lig. fundiforme penis
A04.5.01.009 ligamentum lig. inguinale
A04.5.02.012 ligamentum lig. interfoveolare
A04.5.01.010 ligamentum lig. lacunare
A04.5.03.015 ligamentum lig. laterale puboprostaticum
A04.5.03.015 ligamentum lig. laterale pubovesicale
A04.5.03.016 ligamentum lig. laterale vesicae
A04.5.03.013 ligamentum lig. mediale puboprostaticum
A04.5.03.013 ligamentum lig. mediale pubovesicale
A04.6.03.011 ligamentum lig. metacarpale transversum superficiale
A04.7.03.033 ligamentum lig. metatarsale transversum superficiale
A04.5.01.011 ligamentum lig. pectineum
A04.5.03.015 ligamentum lig. puboprostaticum
A04.5.03.013 ligamentum lig. pubovesicale
A04.5.01.012 ligamentum lig. reflexum
A04.6.03.003 ligamentum lig. suspensorium axillae
A04.5.02.019 ligamentum lig. suspensorium clitoridis
A04.2.05.005 ligamentum lig. suspensorium glandulae thyroideae
A04.5.02.019 ligamentum lig. suspensorium penis
A04.4.02.012 ligamentum lig. phrenicooesophagealis
A04.5.01.022 linea linea alba
A04.5.01.006 linea linea arcuata
A04.5.01.025 linea linea semilunaris
A04.5.01.024 linea adminiculum lineae albae
A04.1.05.001 lingua musculi linguae
A04.3.02.010 longissimus m. longissimus
A04.3.02.014 longissimus m. longissimus capitis
A04.3.02.013 longissimus m. longissimus cervicis
A04.3.02.013 longissimus m. longissimus colli
A04.3.02.011 longissimus m. longissimus thoracis
A04.6.02.014 longus caput longum
A04.6.02.020 longus caput longum
A04.7.02.033 longus caput longum
A04.8.04.020 longus vinculum longum
A04.6.02.049 longus m. abductor pollicis longus
A04.7.02.026 longus m. adductor longus
A04.7.02.038 longus m. extensor digitorum longus
A04.7.02.040 longus m. extensor hallucis longus
A04.6.02.051 longus m. extensor pollicis longus
A04.7.02.041 longus m. fibularis longus
A04.7.02.052 longus m. flexor digitorum longus
A04.7.02.053 longus m. flexor hallucis longus
A04.6.02.037 longus m. flexor pollicis longus
A04.6.02.029 longus m. palmaris longus
A04.7.02.041 longus m. peroneus longus
A04.2.01.003 longus m. longus capitis
A04.2.01.002 longus m. longus cervicis
A04.2.01.002 longus m. longus colli
A04.6.02.040 longus m. radialis longus extensor carpi
A04.8.06.012 longus vagina plantaris tendinis musculi fibularis longi
A04.8.06.012 longus vagina plantaris tendinis musculi peronei longi
A04.8.06.005 longus vagina tendinum musculi longi extensoris digitorum
A04.8.06.004 longus vagina tendinis musculi longi extensoris hallucis
A04.8.04.011 longus vagina tendinis musculi longi extensoris pollicis
A04.8.06.007 longus vagina tendinum musculi longi flexoris digitorum
A04.8.06.009 longus vagina tendinis musculi longi flexoris hallucis
A04.8.04.005 longus vagina tendinis musculi longi flexoris pollicis
A04.4.01.010 longus mm. levatores costarum longi
A04.6.02.065 lumbricalis mm. lumbricales
A04.7.02.069 lumbricalis mm. lumbricales
A04.3.02.501 lumbus fascia thoracolumbalis
A04.3.02.007 lumbus pars lumbalis
A04.3.02.012 lumbus pars lumbalis
A04.4.02.002 lumbus pars lumbalis diaphragmatis
A04.4.02.016 lumbus trigonum lumbocostale
A04.3.02.007 lumbus divisio lateralis m. erectoris spinae lumborum
A04.3.02.012 lumbus divisio medialis m. erectoris spinae lumborum
A04.3.02.504 lumbus fascia musculi quadrati lumborum
A04.3.02.006 lumbus m. iliocostalis lumborum
A04.3.02.203 lumbus m. multifidus lumborum
A04.5.01.027 lumbus m. quadratus lumborum
A04.3.02.302 lumbus mm. interspinales lumborum
A04.3.01.014 lumbus mm. intertransversarii laterales lumborum
A04.3.02.402 lumbus mm. intertransversarii mediales lumborum
A04.3.02.211 lumbus mm. rotatores lumborum
A04.5.01.025 lunaris linea semilunaris
A04.7.02.028 magnus m. adductor magnus
A04.4.01.002 major m. pectoralis major
A04.7.02.004 major m. psoas major
A04.2.02.004 major m. rectus capitis posterior major
A04.3.01.007 major m. rhomboideus major
A04.6.02.011 major m. teres major
A04.1.03.029 major m. zygomaticus major
A04.8.03.009 major bursa subtendinea musculi teretis majoris
A04.8.05.028 malleolus bursa subcutanea malleoli lateralis
A04.8.05.029 malleolus bursa subcutanea malleoli medialis
A04.6.03.009 manus fascia dorsalis manus
A04.8.04.015 manus vaginae fibrosae digitorum manus
A04.8.04.018 manus vaginae synoviales digitorum manus
A04.1.03.024 margo pars marginalis
A04.7.03.017 margo margo arcuatus
A04.7.03.017 margo margo falciformis
A04.1.04.002 masseter m. masseter
A04.1.04.011 masseter fascia masseterica
A04.1.04.001 masticatorius musculi masticatorii
A04.2.01.008 mastoideus m. sternocleidomastoideus
A04.7.02.006 maximus m. gluteus maximus
A04.8.05.010 maximus bursa ischiadica musculi glutei maximi
A04.8.05.003 maximus bursa trochanterica musculi glutei maximi
A04.6.02.022 medialis caput mediale
A04.7.02.046 medialis caput mediale
A04.7.02.058 medialis caput mediale
A04.7.01.004 medialis compartimentum femoris mediale
A04.5.01.014 medialis crus mediale
A04.4.02.006 medialis lig. arcuatum mediale
A04.6.03.006 medialis septum intermusculare brachii mediale
A04.7.03.005 medialis septum intermusculare femoris mediale
A04.5.03.013 medialis lig. mediale puboprostaticum
A04.5.03.013 medialis lig. mediale pubovesicale
A04.1.04.009 medialis m. pterygoideus medialis
A04.7.02.023 medialis m. vastus medialis
A04.3.02.012 medialis divisio medialis m. erectoris spinae lumborum
A04.8.05.029 medialis bursa subcutanea malleoli medialis
A04.8.05.026 medialis bursa subtendinea musculi gastrocnemii medialis
A04.3.02.404 medialis mm. intertransversarii posteriores mediales cervicis
A04.3.02.404 medialis mm. intertransversarii posteriores mediales colli
A04.3.02.402 medialis mm. intertransversarii mediales lumborum
A04.4.02.005 medianus lig. arcuatum medianum
A04.3.02.503 medius lamina media
A04.7.02.007 medius m. gluteus medius
A04.2.01.005 medius m. scalenus medius
A04.8.05.004 medius bursae trochantericae musculi glutei medii
A04.5.02.022 membrana stratum membranosum
A04.7.02.036 membrana m. semimembranosus
A04.8.05.027 membrana bursa musculi semimembranosi
A04.8.05.001 membrum bursae membri inferioris
A04.7.00.001 membrum musculi membri inferioris
A04.8.06.001 membrum vaginae tendinum membri inferioris
A04.8.03.001 membrum bursae membri superioris
A04.6.00.001 membrum musculi membri superioris
A04.8.04.001 membrum vaginae tendinum membri superioris
A04.0.00.037 membrum fasciae membrorum
A04.2.03.007 mentum m. geniohyoideus
A04.1.03.037 mentum m. mentalis
A04.1.03.027 mentum m. transversus menti
A04.8.01.008 meso mesotendineum
A04.6.03.011 metacarpus lig. metacarpale transversum superficiale
A04.7.03.033 metatarsus lig. metatarsale transversum superficiale
A04.7.02.064 metatarsus m. abductor metatarsi quinti
A04.7.02.029 minimus m. adductor minimus
A04.7.02.008 minimus m. gluteus minimus
A04.2.01.007 minimus m. scalenus minimus
A04.8.05.005 minimus bursa trochanterica musculi glutei minimi
A04.6.02.062 minimus m. abductor digiti minimi
A04.7.02.063 minimus m. abductor digiti minimi
A04.6.02.063 minimus m. brevis flexor digiti minimi
A04.7.02.066 minimus m. brevis flexor digiti minimi
A04.6.02.044 minimus m. extensor digiti minimi
A04.6.02.064 minimus m. opponens digiti minimi
A04.7.02.065 minimus m. opponens digiti minimi
A04.8.04.013 minimus vagina tendinis musculi brevis extensoris digiti minimi
A04.4.01.006 minor m. pectoralis minor
A04.7.02.005 minor m. psoas minor
A04.2.02.005 minor m. rectus capitis posterior minor
A04.3.01.008 minor m. rhomboideus minor
A04.6.02.010 minor m. teres minor
A04.1.03.030 minor m. zygomaticus minor
A04.0.00.005 mobilis punctum mobile
A04.1.03.035 modiolus modiolus anguli oris
A04.1.06.001 mollis musculi palati mollis
A04.0.00.017 multi m. multipennatus
A04.3.02.205 multifidus m. multifidus cervicis
A04.3.02.205 multifidus m. multifidus colli
A04.3.02.203 multifidus m. multifidus lumborum
A04.3.02.204 multifidus m. multifidus thoracis
A04.3.02.202 multifidus mm. multifidi
A04.0.00.020 musculus m. abductor
A04.6.02.062 musculus m. abductor digiti minimi
A04.7.02.063 musculus m. abductor digiti minimi
A04.7.02.056 musculus m. abductor hallucis
A04.7.02.064 musculus m. abductor metatarsi quinti
A04.6.02.049 musculus m. abductor pollicis longus
A04.0.00.021 musculus m. adductor
A04.7.02.027 musculus m. adductor brevis
A04.7.02.060 musculus m. adductor hallucis
A04.7.02.026 musculus m. adductor longus
A04.7.02.028 musculus m. adductor magnus
A04.7.02.029 musculus m. adductor minimus
A04.6.02.059 musculus m. adductor pollicis
A04.6.02.023 musculus m. anconeus
A04.6.02.024 musculus m. articularis cubiti
A04.7.02.024 musculus m. articularis genus
A04.1.03.020 musculus m. auricularis anterior
A04.1.03.022 musculus m. auricularis posterior
A04.1.03.021 musculus m. auricularis superior
A04.0.00.016 musculus m. bipennatus
A04.0.00.011 musculus m. biventer
A04.0.00.012 musculus m. biceps
A04.6.02.013 musculus m. biceps brachii
A04.7.02.032 musculus m. biceps femoris
A04.6.02.018 musculus m. brachialis
A04.6.02.039 musculus m. brachioradialis
A04.6.02.054 musculus m. brevis abductor pollicis
A04.7.02.054 musculus m. brevis extensor hallucis
A04.6.02.050 musculus m. brevis extensor pollicis
A04.6.02.063 musculus m. brevis flexor digiti minimi
A04.7.02.066 musculus m. brevis flexor digiti minimi
A04.7.02.057 musculus m. brevis flexor hallucis
A04.6.02.055 musculus m. brevis flexor pollicis
A04.1.03.036 musculus m. buccinator
A04.5.04.011 musculus m. coccygeus
A04.6.02.017 musculus m. coracobrachialis
A04.1.03.018 musculus m. corrugator supercilii
A04.5.01.018 musculus m. cremaster
A04.0.00.019 musculus m. cutaneus
A04.6.02.002 musculus m. deltoideus
A04.1.03.026 musculus m. depressor anguli oris
A04.1.03.033 musculus m. depressor labii inferioris
A04.1.03.012 musculus m. depressor septi nasi
A04.1.03.019 musculus m. depressor supercilii
A04.2.03.002 musculus m. digastricus
A04.0.00.029 musculus m. dilatator
A04.1.03.002 musculus m. epicranius
A04.0.00.024 musculus m. extensor
A04.6.02.045 musculus m. extensor carpi ulnaris
A04.6.02.044 musculus m. extensor digiti minimi
A04.6.02.042 musculus m. extensor digitorum
A04.7.02.055 musculus m. extensor digitorum brevis
A04.7.02.038 musculus m. extensor digitorum longus
A04.7.02.040 musculus m. extensor hallucis longus
A04.6.02.052 musculus m. extensor indicis
A04.6.02.051 musculus m. extensor pollicis longus
A04.7.02.042 musculus m. fibularis brevis
A04.7.02.041 musculus m. fibularis longus
A04.7.02.039 musculus m. fibularis tertius
A04.0.00.023 musculus m. flexor
A04.7.02.068 musculus m. flexor accessorius
A04.6.02.030 musculus m. flexor carpi ulnaris
A04.7.02.067 musculus m. flexor digitorum brevis
A04.7.02.052 musculus m. flexor digitorum longus
A04.6.02.036 musculus m. flexor digitorum profundus
A04.6.02.033 musculus m. flexor digitorum superficialis
A04.7.02.053 musculus m. flexor hallucis longus
A04.6.02.037 musculus m. flexor pollicis longus
A04.0.00.006 musculus m. fusiformis
A04.7.02.044 musculus m. gastrocnemius
A04.7.02.014 musculus m. gemellus inferior
A04.7.02.013 musculus m. gemellus superior
A04.2.03.007 musculus m. geniohyoideus
A04.7.02.006 musculus m. gluteus maximus
A04.7.02.007 musculus m. gluteus medius
A04.7.02.008 musculus m. gluteus minimus
A04.7.02.030 musculus m. gracilis
A04.7.02.003 musculus m. iliacus
A04.5.04.008 musculus m. iliococcygeus
A04.3.02.005 musculus m. iliocostalis
A04.3.02.009 musculus m. iliocostalis cervicis
A04.3.02.009 musculus m. iliocostalis colli
A04.3.02.006 musculus m. iliocostalis lumborum
A04.7.02.002 musculus m. iliopsoas
A04.6.02.008 musculus m. infraspinatus
A04.5.04.011 musculus m. ischiococcygeus
A04.3.01.006 musculus m. latissimus dorsi
A04.1.03.034 musculus m. levator anguli oris
A04.5.04.002 musculus m. levator ani
A04.2.04.008 musculus m. levator glandulae thyroideae
A04.1.03.031 musculus m. levator labii superioris
A04.1.03.032 musculus m. levator nasolabialis
A04.5.04.005 musculus m. levator prostatae
A04.3.01.009 musculus m. levator scapulae
A04.3.02.010 musculus m. longissimus
A04.3.02.014 musculus m. longissimus capitis
A04.3.02.013 musculus m. longissimus cervicis
A04.3.02.013 musculus m. longissimus colli
A04.3.02.011 musculus m. longissimus thoracis
A04.2.01.003 musculus m. longus capitis
A04.2.01.002 musculus m. longus cervicis
A04.2.01.002 musculus m. longus colli
A04.1.04.002 musculus m. masseter
A04.1.03.037 musculus m. mentalis
A04.0.00.017 musculus m. multipennatus
A04.3.02.205 musculus m. multifidus cervicis
A04.3.02.205 musculus m. multifidus colli
A04.3.02.203 musculus m. multifidus lumborum
A04.3.02.204 musculus m. multifidus thoracis
A04.2.03.006 musculus m. mylohyoideus
A04.1.03.009 musculus m. nasalis
A04.2.02.007 musculus m. obliquus capitis inferior
A04.2.02.006 musculus m. obliquus capitis superior
A04.5.01.008 musculus m. obliquus externus abdominis
A04.5.01.017 musculus m. obliquus internus abdominis
A04.7.02.031 musculus m. obturatorius externus
A04.7.02.012 musculus m. obturatorius internus
A04.1.03.003 musculus m. occipitofrontalis
A04.2.04.003 musculus m. omohyoideus
A04.0.00.027 musculus m. opponens
A04.6.02.064 musculus m. opponens digiti minimi
A04.7.02.065 musculus m. opponens digiti minimi
A04.6.02.058 musculus m. opponens pollicis
A04.0.00.018 musculus m. orbicularis
A04.1.03.013 musculus m. orbicularis oculi
A04.1.03.023 musculus m. orbicularis oris
A04.6.02.053 musculus m. palmaris brevis
A04.6.02.029 musculus m. palmaris longus
A04.7.02.025 musculus m. pectineus
A04.4.01.002 musculus m. pectoralis major
A04.4.01.006 musculus m. pectoralis minor
A04.0.00.016 musculus m. pennatus
A04.7.02.042 musculus m. peroneus brevis
A04.7.02.041 musculus m. peroneus longus
A04.7.02.039 musculus m. peroneus tertius
A04.7.02.011 musculus m. piriformis
A04.7.02.049 musculus m. plantaris
A04.0.00.007 musculus m. planus
A04.7.02.050 musculus m. popliteus
A04.1.03.008 musculus m. procerus
A04.0.00.025 musculus m. pronator
A04.6.02.038 musculus m. pronator quadratus
A04.6.02.025 musculus m. pronator teres
A04.7.02.004 musculus m. psoas major
A04.7.02.005 musculus m. psoas minor
A04.1.04.006 musculus m. pterygoideus lateralis
A04.1.04.009 musculus m. pterygoideus medialis
A04.5.04.006 musculus m. puboanalis
A04.5.04.003 musculus m. pubococcygeus
A04.5.04.004 musculus m. puboperinealis
A04.5.04.005 musculus m. puboprostaticus
A04.5.04.007 musculus m. puborectalis
A04.5.04.005 musculus m. pubovaginalis
A04.5.03.014 musculus m. pubovesicalis
A04.5.01.007 musculus m. pyramidalis
A04.0.00.010 musculus m. quadratus
A04.7.02.015 musculus m. quadratus femoris
A04.5.01.027 musculus m. quadratus lumborum
A04.7.02.068 musculus m. quadratus plantae
A04.0.00.014 musculus m. quadriceps
A04.7.02.017 musculus m. quadriceps femoris
A04.6.02.041 musculus m. radialis brevis extensor carpi
A04.6.02.028 musculus m. radialis flexor carpi
A04.6.02.040 musculus m. radialis longus extensor carpi
A04.5.03.017 musculus m. rectovesicalis
A04.0.00.008 musculus m. rectus
A04.5.01.001 musculus m. rectus abdominis
A04.2.02.002 musculus m. rectus capitis anterior
A04.2.02.004 musculus m. rectus capitis posterior major
A04.2.02.005 musculus m. rectus capitis posterior minor
A04.7.02.018 musculus m. rectus femoris
A04.2.02.003 musculus m. rectus lateralis capitis
A04.3.01.007 musculus m. rhomboideus major
A04.3.01.008 musculus m. rhomboideus minor
A04.1.03.028 musculus m. risorius
A04.0.00.022 musculus m. rotator
A04.7.02.016 musculus m. sartorius
A04.2.01.004 musculus m. scalenus anterior
A04.2.01.005 musculus m. scalenus medius
A04.2.01.007 musculus m. scalenus minimus
A04.2.01.006 musculus m. scalenus posterior
A04.7.02.036 musculus m. semimembranosus
A04.0.00.015 musculus m. semipennatus
A04.3.02.206 musculus m. semispinalis
A04.3.02.209 musculus m. semispinalis capitis
A04.3.02.208 musculus m. semispinalis cervicis
A04.3.02.208 musculus m. semispinalis colli
A04.3.02.207 musculus m. semispinalis thoracis
A04.7.02.035 musculus m. semitendinosus
A04.4.01.008 musculus m. serratus anterior
A04.3.01.010 musculus m. serratus posterior inferior
A04.3.01.011 musculus m. serratus posterior superior
A04.7.02.047 musculus m. soleus
A04.0.00.028 musculus m. sphincter
A04.5.04.012 musculus m. sphincter ani externus
A04.3.02.015 musculus m. spinalis
A04.3.02.018 musculus m. spinalis capitis
A04.3.02.017 musculus m. spinalis cervicis
A04.3.02.017 musculus m. spinalis colli
A04.3.02.016 musculus m. spinalis thoracis
A04.3.02.102 musculus m. splenius
A04.3.02.103 musculus m. splenius capitis
A04.3.02.104 musculus m. splenius cervicis
A04.3.02.104 musculus m. splenius colli
A04.4.01.001 musculus m. sternalis
A04.2.01.008 musculus m. sternocleidomastoideus
A04.2.04.002 musculus m. sternohyoideus
A04.2.04.006 musculus m. sternothyroideus
A04.2.03.005 musculus m. stylohyoideus
A04.4.01.007 musculus m. subclavius
A04.6.02.012 musculus m. subscapularis
A04.0.00.026 musculus m. supinator
A04.6.02.048 musculus m. supinator
A04.6.02.006 musculus m. supraspinatus
A04.1.04.005 musculus m. temporalis
A04.1.03.006 musculus m. temporoparietalis
A04.7.02.010 musculus m. tensor fasciae latae
A04.6.02.011 musculus m. teres major
A04.6.02.010 musculus m. teres minor
A04.2.04.007 musculus m. thyrohyoideus
A04.7.02.037 musculus m. tibialis anterior
A04.7.02.051 musculus m. tibialis posterior
A04.5.01.019 musculus m. transversus abdominis
A04.1.03.027 musculus m. transversus menti
A04.3.01.005 musculus m. transversus nuchae
A04.4.01.016 musculus m. transversus thoracis
A04.3.01.001 musculus m. trapezius
A04.0.00.009 musculus m. triangularis
A04.0.00.013 musculus m. triceps
A04.6.02.019 musculus m. triceps brachii
A04.7.02.043 musculus m. triceps surae
A04.0.00.015 musculus m. unipennatus
A04.7.02.022 musculus m. vastus intermedius
A04.7.02.021 musculus m. vastus lateralis
A04.7.02.023 musculus m. vastus medialis
A04.1.03.029 musculus m. zygomaticus major
A04.1.03.030 musculus m. zygomaticus minor
A04.3.02.004 musculus septum intermusculare
A04.0.00.000 musculus systema musculare
A04.6.03.007 musculus septum intermusculare brachii laterale
A04.6.03.006 musculus septum intermusculare brachii mediale
A04.7.03.022 musculus septum intermusculare cruris anterius
A04.7.03.023 musculus septum intermusculare cruris posterius
A04.7.03.004 musculus septum intermusculare femoris laterale
A04.7.03.005 musculus septum intermusculare femoris mediale
A04.7.03.007 musculus septum intermusculare vastoadductorium
A04.8.01.002 musculus bursa submuscularis
A04.0.00.049 musculus trochlea muscularis
A04.2.06.001 musculus tunica muscularis pharyngis
A04.3.02.002 musculus musculus erector spinae
A04.3.02.003 musculus aponeurosis m. erectoris spinae
A04.3.02.007 musculus divisio lateralis m. erectoris spinae lumborum
A04.3.02.012 musculus divisio medialis m. erectoris spinae lumborum
A04.0.00.040 musculus fascia propria musculi
A04.6.02.016 musculus aponeurosis musculi bicipitis brachii
A04.8.05.023 musculus bursa subtendinea inferior musculi bicipitis femoris
A04.8.05.013 musculus bursa superior musculi bicipitis femoris
A04.8.04.013 musculus vagina tendinis musculi brevis extensoris digiti minimi
A04.8.03.006 musculus bursa musculi coracobrachialis
A04.5.04.019 musculus insertio partis superficialis musculi externi sphincteris ani
A04.8.06.012 musculus vagina plantaris tendinis musculi fibularis longi
A04.8.05.025 musculus bursa subtendinea musculi gastrocnemii lateralis
A04.8.05.026 musculus bursa subtendinea musculi gastrocnemii medialis
A04.8.05.010 musculus bursa ischiadica musculi glutei maximi
A04.8.05.003 musculus bursa trochanterica musculi glutei maximi
A04.8.05.004 musculus bursae trochantericae musculi glutei medii
A04.8.05.005 musculus bursa trochanterica musculi glutei minimi
A04.5.04.018 musculus raphe musculi iliococcygei
A04.8.03.007 musculus bursa subtendinea musculi infraspinati
A04.8.03.010 musculus bursa subtendinea musculi latissimi dorsi
A04.5.04.009 musculus arcus tendineus musculi levatoris ani
A04.8.06.005 musculus vagina tendinum musculi longi extensoris digitorum
A04.8.06.004 musculus vagina tendinis musculi longi extensoris hallucis
A04.8.04.011 musculus vagina tendinis musculi longi extensoris pollicis
A04.8.06.007 musculus vagina tendinum musculi longi flexoris digitorum
A04.8.06.009 musculus vagina tendinis musculi longi flexoris hallucis
A04.8.04.005 musculus vagina tendinis musculi longi flexoris pollicis
A04.8.05.007 musculus bursa ischiadica musculi obturatorii interni
A04.8.05.008 musculus bursa subtendinea musculi obturatorii interni
A04.8.06.012 musculus vagina plantaris tendinis musculi peronei longi
A04.8.05.006 musculus bursa musculi piriformis
A04.5.03.011 musculus fascia musculi piriformis
A04.5.04.017 musculus tendo musculi pubococcygei
A04.3.02.504 musculus fascia musculi quadrati lumborum
A04.8.04.006 musculus vagina tendinis musculi radialis flexoris carpi
A04.5.01.003 musculus vagina musculi recti abdominis
A04.8.05.021 musculus bursae subtendineae musculi sartorii
A04.8.05.027 musculus bursa musculi semimembranosi
A04.7.03.024 musculus arcus tendineus musculi solei
A04.8.03.008 musculus bursa subtendinea musculi subscapularis
A04.8.02.002 musculus bursa musculi tensoris veli palatini
A04.8.03.009 musculus bursa subtendinea musculi teretis majoris
A04.8.05.030 musculus bursa subtendinea musculi tibialis anterioris
A04.8.06.003 musculus vagina tendinis musculi tibialis anterioris
A04.8.06.008 musculus vagina tendinis musculi tibialis posterioris
A04.8.03.002 musculus bursa subtendinea musculi trapezii
A04.8.03.013 musculus bursa subtendinea musculi tricipitis brachii
A04.8.04.014 musculus vagina tendinis musculi ulnaris extensoris carpi
A04.4.01.012 musculus mm. intercostales externi
A04.4.01.013 musculus mm. intercostales interni
A04.4.01.014 musculus mm. intercostales intimi
A04.6.02.066 musculus mm. interossei dorsales
A04.7.02.070 musculus mm. interossei dorsales
A04.6.02.067 musculus mm. interossei palmares
A04.7.02.071 musculus mm. interossei plantares
A04.3.02.304 musculus mm. interspinales cervicis
A04.3.02.304 musculus mm. interspinales colli
A04.3.02.302 musculus mm. interspinales lumborum
A04.3.02.303 musculus mm. interspinales thoracis
A04.3.01.012 musculus mm. intertransversarii anteriores cervicis
A04.3.01.012 musculus mm. intertransversarii anteriores colli
A04.3.01.014 musculus mm. intertransversarii laterales lumborum
A04.3.02.402 musculus mm. intertransversarii mediales lumborum
A04.3.01.013 musculus mm. intertransversarii posteriores laterales cervicis
A04.3.01.013 musculus mm. intertransversarii posteriores laterales colli
A04.3.02.404 musculus mm. intertransversarii posteriores mediales cervicis
A04.3.02.404 musculus mm. intertransversarii posteriores mediales colli
A04.3.02.403 musculus mm. intertransversarii thoracis
A04.4.01.009 musculus mm. levatores costarum
A04.4.01.011 musculus mm. levatores costarum breves
A04.4.01.010 musculus mm. levatores costarum longi
A04.6.02.065 musculus mm. lumbricales
A04.7.02.069 musculus mm. lumbricales
A04.3.02.202 musculus mm. multifidi
A04.5.05.001 musculus mm. perinei
A04.3.02.210 musculus mm. rotatores
A04.3.02.213 musculus mm. rotatores cervicis
A04.3.02.213 musculus mm. rotatores colli
A04.3.02.211 musculus mm. rotatores lumborum
A04.3.02.212 musculus mm. rotatores thoracis
A04.4.01.015 musculus mm. subcostales
A04.8.05.009 musculus bursae intermusculares musculorum gluteorum
A04.0.00.000 musculus musculi
A04.6.02.001 musculus musculi
A04.7.02.001 musculus musculi
A04.5.00.001 musculus musculi abdominis
A04.1.00.001 musculus musculi capitis
A04.2.00.001 musculus musculi cervicis
A04.2.00.001 musculus musculi colli
A04.3.00.001 musculus musculi dorsi
A04.3.02.001 musculus musculi dorsi proprii
A04.1.01.001 musculus musculi externi bulbi oculi
A04.1.03.001 musculus musculi faciei
A04.2.04.001 musculus musculi infrahyoidei
A04.3.02.301 musculus musculi interspinales
A04.3.02.401 musculus musculi intertransversarii
A04.2.07.001 musculus musculi laryngis
A04.1.05.001 musculus musculi linguae
A04.1.04.001 musculus musculi masticatorii
A04.7.00.001 musculus musculi membri inferioris
A04.6.00.001 musculus musculi membri superioris
A04.1.02.001 musculus musculi ossiculorum auditoriorum
A04.1.02.001 musculus musculi ossiculorum auditus
A04.1.06.001 musculus musculi palati mollis
A04.2.06.001 musculus musculi pharyngis
A04.3.02.101 musculus musculi spinotransversales
A04.2.02.001 musculus musculi suboccipitales
A04.2.03.001 musculus musculi suprahyoidei
A04.4.00.001 musculus musculi thoracis
A04.3.02.201 musculus musculi transversospinales
A04.0.00.038 musculus fasciae musculorum
A04.7.03.010 musculus lacuna musculorum
A04.8.04.009 musculus vagina communis tendinum musculorum abductoextensorum pollicis
A04.6.03.010 musculus retinaculum musculorum extensorum
A04.7.03.027 musculus retinaculum inferius musculorum extensorum
A04.7.03.025 musculus retinaculum superius musculorum extensorum
A04.8.04.012 musculus vagina communis tendinum musculorum extensorum
A04.8.06.011 musculus vagina communis tendinum musculorum fibularium
A04.7.03.029 musculus retinaculum musculorum fibularium inferius
A04.7.03.028 musculus retinaculum musculorum fibularium superius
A04.6.03.013 musculus retinaculum musculorum flexorum
A04.7.03.026 musculus retinaculum musculorum flexorum
A04.8.04.007 musculus vagina communis tendinum musculorum flexorum
A04.8.05.009 musculus bursae intermusculares musculorum gluteorum
A04.8.06.011 musculus vagina communis tendinum musculorum peroneorum
A04.7.03.029 musculus retinaculum musculorum peroneorum inferius
A04.7.03.028 musculus retinaculum musculorum peroneorum superius
A04.8.04.010 musculus vagina tendinum musculorum radialium extensorum carpi
A04.2.03.006 mylo m. mylohyoideus
A04.1.03.009 nasus m. nasalis
A04.1.03.032 nasus m. levator nasolabialis
A04.1.03.012 nasus m. depressor septi nasi
A04.3.01.017 nucha fascia nuchae
A04.3.01.005 nucha m. transversus nuchae
A04.6.02.060 obliquus caput obliquum
A04.7.02.061 obliquus caput obliquum
A04.2.02.007 obliquus m. obliquus capitis inferior
A04.2.02.006 obliquus m. obliquus capitis superior
A04.5.01.008 obliquus m. obliquus externus abdominis
A04.5.01.017 obliquus m. obliquus internus abdominis
A04.5.03.009 obturatorius fascia obturatoria
A04.7.02.031 obturatorius m. obturatorius externus
A04.7.02.012 obturatorius m. obturatorius internus
A04.8.05.007 obturatorius bursa ischiadica musculi obturatorii interni
A04.8.05.008 obturatorius bursa subtendinea musculi obturatorii interni
A04.2.02.001 occipitalis musculi suboccipitales
A04.1.03.005 occiput venter occipitalis
A04.1.03.003 occiput m. occipitofrontalis
A04.1.03.013 oculus m. orbicularis oculi
A04.1.01.001 oculus musculi externi bulbi oculi
A04.4.02.011 oesophagus hiatus oesophageus
A04.4.02.012 oesophagus lig. phrenicooesophagealis
A04.8.03.012 olecranon bursa intratendinea olecrani
A04.8.03.011 olecranon bursa subcutanea olecrani
A04.0.00.027 opponens m. opponens
A04.6.02.064 opponens m. opponens digiti minimi
A04.7.02.065 opponens m. opponens digiti minimi
A04.6.02.058 opponens m. opponens pollicis
A04.0.00.018 orbiculus m. orbicularis
A04.1.03.013 orbiculus m. orbicularis oculi
A04.1.03.023 orbiculus m. orbicularis oris
A04.1.03.017 orbita pars orbitalis
A04.5.02.003 organum fascia propria organi
A04.5.02.025 organum fascia propria organi
A04.5.03.003 organum fascia propria organi
A04.5.03.008 organum fascia propria organi
A04.8.03.015 os bursa cubitalis interossea
A04.6.02.066 os mm. interossei dorsales
A04.7.02.070 os mm. interossei dorsales
A04.6.02.067 os mm. interossei palmares
A04.7.02.071 os mm. interossei plantares
A04.1.02.001 ossiculum musculi ossiculorum auditoriorum
A04.1.02.001 ossiculum musculi ossiculorum auditus
A04.1.06.001 palatum musculi palati mollis
A04.8.02.002 palatum bursa musculi tensoris veli palatini
A04.6.03.012 palma aponeurosis palmaris
A04.6.02.053 palma m. palmaris brevis
A04.6.02.029 palma m. palmaris longus
A04.6.02.067 palma mm. interossei palmares
A04.8.04.004 palma vaginae tendinum carpales palmares
A04.1.03.014 palpebra pars palpebralis
A04.5.02.024 panniculus panniculus adiposus
A04.0.00.034 paries fascia parietalis
A04.5.02.006 paries fascia parietalis abdominis
A04.4.01.020 paries fascia parietalis thoracis
A04.5.03.007 paries fascia pelvis parietalis
A04.1.03.006 parietalis m. temporoparietalis
A04.1.04.012 parotideus fascia parotidea
A04.4.01.005 pars pars abdominalis
A04.6.02.004 pars pars acromialis
A04.1.03.011 pars pars alaris
A04.8.04.016 pars pars anularis vaginae fibrosae
A04.8.06.015 pars pars anularis vaginae fibrosae
A04.3.01.004 pars pars ascendens
A04.4.01.003 pars pars clavicularis
A04.6.02.003 pars pars clavicularis
A04.4.02.008 pars pars costalis diaphragmatis
A04.8.04.017 pars pars cruciformis vaginae fibrosae
A04.8.06.016 pars pars cruciformis vaginae fibrosae
A04.3.01.002 pars pars descendens
A04.7.01.007 pars pars gastrocnemialis
A04.5.02.009 pars pars iliaca
A04.1.03.025 pars pars labialis
A04.6.01.008 pars pars lateralis
A04.3.02.007 pars pars lumbalis
A04.3.02.012 pars pars lumbalis
A04.4.02.002 pars pars lumbalis diaphragmatis
A04.1.03.024 pars pars marginalis
A04.1.03.017 pars pars orbitalis
A04.1.03.014 pars pars palpebralis
A04.1.03.016 pars pars profunda
A04.1.04.004 pars pars profunda
A04.5.04.015 pars pars profunda
A04.6.01.006 pars pars profunda
A04.7.01.008 pars pars profunda
A04.5.02.008 pars pars psoatica
A04.6.01.008 pars pars radialis
A04.7.01.008 pars pars solealis
A04.6.02.005 pars pars spinalis
A04.4.02.009 pars pars sternalis diaphragmatis
A04.4.01.004 pars pars sternocostalis
A04.5.04.013 pars pars subcutanea
A04.1.04.003 pars pars superficialis
A04.5.04.014 pars pars superficialis
A04.6.01.005 pars pars superficialis
A04.7.01.007 pars pars superficialis
A04.3.02.008 pars pars thoracica
A04.1.03.010 pars pars transversa
A04.3.01.003 pars pars transversa
A04.7.01.007 pars pars tricipitalis
A04.5.04.019 pars insertio partis superficialis musculi externi sphincteris ani
A04.3.01.015 pars partes dorsales
A04.3.01.016 pars partes ventrales
A04.8.05.017 patella bursa suprapatellaris
A04.8.05.018 patella bursa subcutanea infrapatellaris
A04.8.05.014 patella bursa subcutanea prepatellaris
A04.8.05.015 patella bursa subfascialis prepatellaris
A04.8.05.016 patella bursa subtendinea prepatellaris
A04.8.05.019 patella bursa infrapatellaris profunda
A04.8.05.011 pecten bursa iliopectinea
A04.5.01.011 pecten lig. pectineum
A04.5.02.010 pecten arcus iliopectineus
A04.7.02.025 pecten m. pectineus
A04.4.01.017 pectus fascia pectoralis
A04.4.01.018 pectus fascia clavipectoralis
A04.4.01.002 pectus m. pectoralis major
A04.4.01.006 pectus m. pectoralis minor
A04.5.03.001 pelvis fascia pelvica
A04.5.03.007 pelvis fascia endopelvina
A04.5.03.010 pelvis arcus tendineus fasciae pelvis
A04.5.04.001 pelvis diaphragma pelvis
A04.5.03.001 pelvis fascia pelvis
A04.5.03.020 pelvis fascia inferior diaphragmatis pelvis
A04.5.03.012 pelvis fascia superior diaphragmatis pelvis
A04.5.03.007 pelvis fascia pelvis parietalis
A04.5.03.002 pelvis fascia pelvis visceralis
A04.5.02.023 penis lig. fundiforme penis
A04.5.02.019 penis lig. suspensorium penis
A04.0.00.016 pennatus m. pennatus
A04.0.00.016 pennatus m. bipennatus
A04.0.00.017 pennatus m. multipennatus
A04.0.00.015 pennatus m. semipennatus
A04.0.00.015 pennatus m. unipennatus
A04.0.00.042 perimysium perimysium
A04.5.04.004 perineum m. puboperinealis
A04.5.05.001 perineum mm. perinei
A04.5.02.005 peritoneum lig. extraperitoneale
A04.5.03.006 peritoneum lig. extraperitoneale
A04.5.02.004 peritoneum fascia extraperitonealis
A04.5.03.005 peritoneum fascia extraperitonealis
A04.7.03.030 pes fascia dorsalis pedis
A04.8.06.014 pes vaginae fibrosae digitorum pedis
A04.8.06.017 pes vaginae synoviales digitorum pedis
A04.8.06.013 pes vaginae tendinum digitorum pedis
A04.1.04.010 pharynx fascia buccopharyngea
A04.2.06.001 pharynx musculi pharyngis
A04.2.06.001 pharynx tunica muscularis pharyngis
A04.7.02.011 piriformis m. piriformis
A04.8.05.006 piriformis bursa musculi piriformis
A04.5.03.011 piriformis fascia musculi piriformis
A04.7.03.031 planta aponeurosis plantaris
A04.7.02.049 planta m. plantaris
A04.8.06.012 planta vagina plantaris tendinis musculi fibularis longi
A04.8.06.012 planta vagina plantaris tendinis musculi peronei longi
A04.7.02.068 planta m. quadratus plantae
A04.7.02.071 planta mm. interossei plantares
A04.0.00.007 planus m. planus
A04.2.01.001 platysma platysma
A04.6.02.059 pollex m. adductor pollicis
A04.6.02.054 pollex m. brevis abductor pollicis
A04.6.02.050 pollex m. brevis extensor pollicis
A04.6.02.055 pollex m. brevis flexor pollicis
A04.6.02.058 pollex m. opponens pollicis
A04.8.04.009 pollex vagina communis tendinum musculorum abductoextensorum pollicis
A04.8.04.011 pollex vagina tendinis musculi longi extensoris pollicis
A04.8.04.005 pollex vagina tendinis musculi longi flexoris pollicis
A04.6.02.049 pollex m. abductor pollicis longus
A04.6.02.051 pollex m. extensor pollicis longus
A04.6.02.037 pollex m. flexor pollicis longus
A04.7.02.050 popliteus m. popliteus
A04.8.05.024 popliteus recessus subpopliteus
A04.3.02.502 posterior lamina posterior
A04.5.01.005 posterior lamina posterior
A04.1.03.022 posterior m. auricularis posterior
A04.2.01.006 posterior m. scalenus posterior
A04.7.02.051 posterior m. tibialis posterior
A04.2.03.004 posterior venter posterior
A04.3.01.010 posterior m. serratus posterior inferior
A04.2.02.004 posterior m. rectus capitis posterior major
A04.2.02.005 posterior m. rectus capitis posterior minor
A04.3.01.011 posterior m. serratus posterior superior
A04.6.01.007 posterior compartimentum antebrachii posterius
A04.6.01.003 posterior compartimentum brachii posterius
A04.7.01.006 posterior compartimentum cruris posterius
A04.7.01.003 posterior compartimentum femoris posterius
A04.7.03.023 posterior septum intermusculare cruris posterius
A04.8.06.008 posterior vagina tendinis musculi tibialis posterioris
A04.3.01.013 posterior mm. intertransversarii posteriores laterales cervicis
A04.3.01.013 posterior mm. intertransversarii posteriores laterales colli
A04.3.02.404 posterior mm. intertransversarii posteriores mediales cervicis
A04.3.02.404 posterior mm. intertransversarii posteriores mediales colli
A04.8.05.014 pre bursa subcutanea prepatellaris
A04.8.05.015 pre bursa subfascialis prepatellaris
A04.8.05.016 pre bursa subtendinea prepatellaris
A04.5.03.018 pre fascia presacralis
A04.2.05.004 pre lamina pretrachealis
A04.2.05.006 pre lamina prevertebralis
A04.1.03.008 procerus m. procerus
A04.8.05.019 profundus bursa infrapatellaris profunda
A04.5.02.016 profundus fascia investiens profunda
A04.1.04.015 profundus lamina profunda
A04.3.02.504 profundus lamina profunda
A04.1.03.016 profundus pars profunda
A04.1.04.004 profundus pars profunda
A04.5.04.015 profundus pars profunda
A04.6.01.006 profundus pars profunda
A04.7.01.008 profundus pars profunda
A04.6.02.022 profundus caput profundum
A04.6.02.057 profundus caput profundum
A04.5.01.021 profundus anulus inguinalis profundus
A04.6.02.036 profundus m. flexor digitorum profundus
A04.8.02.003 prominens bursa subcutanea prominentiae laryngeae
A04.0.00.025 pronatio m. pronator
A04.6.02.038 pronatio m. pronator quadratus
A04.6.02.025 pronatio m. pronator teres
A04.0.00.040 proprius fascia propria musculi
A04.5.02.003 proprius fascia propria organi
A04.5.02.025 proprius fascia propria organi
A04.5.03.003 proprius fascia propria organi
A04.5.03.008 proprius fascia propria organi
A04.3.02.001 proprius musculi dorsi proprii
A04.5.03.004 prostata fascia rectoprostatica
A04.5.03.015 prostata lig. laterale puboprostaticum
A04.5.03.013 prostata lig. mediale puboprostaticum
A04.5.03.015 prostata lig. puboprostaticum
A04.5.04.005 prostata m. puboprostaticus
A04.5.04.005 prostata m. levator prostatae
A04.7.02.004 psoas m. psoas major
A04.7.02.005 psoas m. psoas minor
A04.5.02.008 psoas pars psoatica
A04.1.04.006 pterygoideus m. pterygoideus lateralis
A04.1.04.009 pterygoideus m. pterygoideus medialis
A04.5.02.013 pubis tractus iliopubicus
A04.5.04.006 pubis m. puboanalis
A04.5.04.003 pubis m. pubococcygeus
A04.5.04.004 pubis m. puboperinealis
A04.5.03.015 pubis lig. puboprostaticum
A04.5.03.015 pubis lig. laterale puboprostaticum
A04.5.03.013 pubis lig. mediale puboprostaticum
A04.5.04.005 pubis m. puboprostaticus
A04.5.04.007 pubis m. puborectalis
A04.5.04.005 pubis m. pubovaginalis
A04.5.03.013 pubis lig. pubovesicale
A04.5.03.015 pubis lig. laterale pubovesicale
A04.5.03.013 pubis lig. mediale pubovesicale
A04.5.03.014 pubis m. pubovesicalis
A04.5.04.017 pubis tendo musculi pubococcygei
A04.0.00.004 punctum punctum fixum
A04.0.00.005 punctum punctum mobile
A04.5.01.007 pyramis m. pyramidalis
A04.0.00.010 quadratus m. quadratus
A04.6.02.038 quadratus m. pronator quadratus
A04.7.02.015 quadratus m. quadratus femoris
A04.5.01.027 quadratus m. quadratus lumborum
A04.7.02.068 quadratus m. quadratus plantae
A04.3.02.504 quadratus fascia musculi quadrati lumborum
A04.0.00.014 quadriceps m. quadriceps
A04.7.02.017 quadriceps m. quadriceps femoris
A04.7.02.064 quintus m. abductor metatarsi quinti
A04.6.02.035 radius caput radiale
A04.8.03.014 radius bursa bicipitoradialis
A04.6.02.039 radius m. brachioradialis
A04.6.01.008 radius pars radialis
A04.6.02.041 radius m. radialis brevis extensor carpi
A04.6.02.028 radius m. radialis flexor carpi
A04.6.02.040 radius m. radialis longus extensor carpi
A04.8.04.006 radius vagina tendinis musculi radialis flexoris carpi
A04.8.04.010 radius vagina tendinum musculorum radialium extensorum carpi
A04.5.04.018 raphe raphe musculi iliococcygei
A04.8.05.024 recessus recessus subpopliteus
A04.5.04.007 rectum m. puborectalis
A04.5.03.004 rectum fascia rectoprostatica
A04.5.03.019 rectum fascia rectosacralis
A04.5.03.004 rectum septum rectovaginale
A04.5.03.004 rectum fascia rectovaginalis
A04.5.03.004 rectum septum rectovesicale
A04.5.03.017 rectum m. rectovesicalis
A04.7.02.019 rectus caput rectum
A04.0.00.008 rectus m. rectus
A04.5.01.001 rectus m. rectus abdominis
A04.2.02.002 rectus m. rectus capitis anterior
A04.2.02.004 rectus m. rectus capitis posterior major
A04.2.02.005 rectus m. rectus capitis posterior minor
A04.7.02.018 rectus m. rectus femoris
A04.2.02.003 rectus m. rectus lateralis capitis
A04.5.01.003 rectus vagina musculi recti abdominis
A04.7.02.020 reflexus caput reflexum
A04.5.01.012 reflexus lig. reflexum
A04.7.03.027 retinaculum retinaculum inferius musculorum extensorum
A04.6.03.010 retinaculum retinaculum musculorum extensorum
A04.7.03.029 retinaculum retinaculum musculorum fibularium inferius
A04.7.03.028 retinaculum retinaculum musculorum fibularium superius
A04.6.03.013 retinaculum retinaculum musculorum flexorum
A04.7.03.026 retinaculum retinaculum musculorum flexorum
A04.7.03.029 retinaculum retinaculum musculorum peroneorum inferius
A04.7.03.028 retinaculum retinaculum musculorum peroneorum superius
A04.7.03.025 retinaculum retinaculum superius musculorum extensorum
A04.8.02.005 retro bursa retrohyoidea
A04.3.01.007 rhomboidalis m. rhomboideus major
A04.3.01.008 rhomboidalis m. rhomboideus minor
A04.1.03.028 risorius m. risorius
A04.0.00.022 rotator m. rotator
A04.3.02.210 rotator mm. rotatores
A04.3.02.213 rotator mm. rotatores cervicis
A04.3.02.213 rotator mm. rotatores colli
A04.3.02.211 rotator mm. rotatores lumborum
A04.3.02.212 rotator mm. rotatores thoracis
A04.5.03.018 sacrum fascia presacralis
A04.5.03.019 sacrum fascia rectosacralis
A04.7.03.016 saphenus hiatus saphenus
A04.7.02.016 sartorius m. sartorius
A04.8.05.021 sartorius bursae subtendineae musculi sartorii
A04.2.01.004 scalenus m. scalenus anterior
A04.2.01.005 scalenus m. scalenus medius
A04.2.01.007 scalenus m. scalenus minimus
A04.2.01.006 scalenus m. scalenus posterior
A04.2.04.003 scapula m. omohyoideus
A04.6.02.012 scapula m. subscapularis
A04.3.01.009 scapula m. levator scapulae
A04.8.03.008 scapula bursa subtendinea musculi subscapularis
A04.5.01.025 semi linea semilunaris
A04.7.02.036 semi m. semimembranosus
A04.0.00.015 semi m. semipennatus
A04.3.02.206 semi m. semispinalis
A04.3.02.209 semi m. semispinalis capitis
A04.3.02.208 semi m. semispinalis cervicis
A04.3.02.208 semi m. semispinalis colli
A04.3.02.207 semi m. semispinalis thoracis
A04.7.02.035 semi m. semitendinosus
A04.8.05.027 semi bursa musculi semimembranosi
A04.7.03.015 septum septum femorale
A04.3.02.004 septum septum intermusculare
A04.6.03.007 septum septum intermusculare brachii laterale
A04.6.03.006 septum septum intermusculare brachii mediale
A04.7.03.022 septum septum intermusculare cruris anterius
A04.7.03.023 septum septum intermusculare cruris posterius
A04.7.03.004 septum septum intermusculare femoris laterale
A04.7.03.005 septum septum intermusculare femoris mediale
A04.7.03.007 septum septum intermusculare vastoadductorium
A04.5.03.004 septum septum rectovaginale
A04.5.03.004 septum septum rectovesicale
A04.1.03.012 septum m. depressor septi nasi
A04.0.00.035 serosus fascia extraserosalis
A04.4.01.008 serratus m. serratus anterior
A04.3.01.010 serratus m. serratus posterior inferior
A04.3.01.011 serratus m. serratus posterior superior
A04.4.02.004 sinister crus sinistrum
A04.7.01.008 soleus pars solealis
A04.7.02.047 soleus m. soleus
A04.7.03.024 soleus arcus tendineus musculi solei
A04.2.05.003 spatium spatium suprasternale
A04.0.00.028 sphincter m. sphincter
A04.5.04.012 sphincter m. sphincter ani externus
A04.5.04.019 sphincter insertio partis superficialis musculi externi sphincteris ani
A04.3.02.015 spina m. spinalis
A04.3.02.206 spina m. semispinalis
A04.6.02.005 spina pars spinalis
A04.3.02.018 spina m. spinalis capitis
A04.3.02.209 spina m. semispinalis capitis
A04.3.02.017 spina m. spinalis cervicis
A04.3.02.208 spina m. semispinalis cervicis
A04.3.02.017 spina m. spinalis colli
A04.3.02.208 spina m. semispinalis colli
A04.3.02.016 spina m. spinalis thoracis
A04.3.02.207 spina m. semispinalis thoracis
A04.6.02.009 spina fascia infraspinata
A04.6.02.007 spina fascia supraspinata
A04.6.02.008 spina m. infraspinatus
A04.6.02.006 spina m. supraspinatus
A04.3.02.003 spina aponeurosis m. erectoris spinae
A04.3.02.002 spina musculus erector spinae
A04.3.02.007 spina divisio lateralis m. erectoris spinae lumborum
A04.3.02.012 spina divisio medialis m. erectoris spinae lumborum
A04.8.03.007 spina bursa subtendinea musculi infraspinati
A04.3.02.301 spina musculi interspinales
A04.3.02.201 spina musculi transversospinales
A04.3.02.304 spina mm. interspinales cervicis
A04.3.02.304 spina mm. interspinales colli
A04.3.02.302 spina mm. interspinales lumborum
A04.3.02.303 spina mm. interspinales thoracis
A04.3.02.101 spina musculi spinotransversales
A04.3.02.102 splen m. splenius
A04.3.02.103 splen m. splenius capitis
A04.3.02.104 splen m. splenius cervicis
A04.3.02.104 splen m. splenius colli
A04.2.05.003 sternum spatium suprasternale
A04.4.01.001 sternum m. sternalis
A04.4.02.009 sternum pars sternalis diaphragmatis
A04.2.01.008 sternum m. sternocleidomastoideus
A04.4.02.015 sternum trigonum sternocostale
A04.4.01.004 sternum pars sternocostalis
A04.2.04.002 sternum m. sternohyoideus
A04.2.04.006 sternum m. sternothyroideus
A04.8.01.006 stratum stratum fibrosum
A04.5.02.022 stratum stratum membranosum
A04.8.01.007 stratum stratum synoviale
A04.2.03.005 styloideus m. stylohyoideus
A04.8.03.004 sub bursa subacromialis
A04.4.01.007 sub m. subclavius
A04.8.01.001 sub bursa subcutanea
A04.5.04.013 sub pars subcutanea
A04.5.02.021 sub tela subcutanea abdominis
A04.8.03.003 sub bursa subcutanea acromialis
A04.8.05.031 sub bursa subcutanea calcanea
A04.8.05.018 sub bursa subcutanea infrapatellaris
A04.8.05.028 sub bursa subcutanea malleoli lateralis
A04.8.05.029 sub bursa subcutanea malleoli medialis
A04.8.03.011 sub bursa subcutanea olecrani
A04.8.05.014 sub bursa subcutanea prepatellaris
A04.8.02.003 sub bursa subcutanea prominentiae laryngeae
A04.8.05.002 sub bursa subcutanea trochanterica
A04.8.05.020 sub bursa subcutanea tuberositatis tibiae
A04.8.03.005 sub bursa subdeltoidea
A04.8.01.003 sub bursa subfascialis
A04.8.05.015 sub bursa subfascialis prepatellaris
A04.8.01.002 sub bursa submuscularis
A04.8.05.024 sub recessus subpopliteus
A04.6.02.012 sub m. subscapularis
A04.8.01.004 sub bursa subtendinea
A04.8.05.012 sub bursa subtendinea iliaca
A04.8.05.023 sub bursa subtendinea inferior musculi bicipitis femoris
A04.8.05.025 sub bursa subtendinea musculi gastrocnemii lateralis
A04.8.05.026 sub bursa subtendinea musculi gastrocnemii medialis
A04.8.03.007 sub bursa subtendinea musculi infraspinati
A04.8.03.010 sub bursa subtendinea musculi latissimi dorsi
A04.8.05.008 sub bursa subtendinea musculi obturatorii interni
A04.8.03.008 sub bursa subtendinea musculi subscapularis
A04.8.03.009 sub bursa subtendinea musculi teretis majoris
A04.8.05.030 sub bursa subtendinea musculi tibialis anterioris
A04.8.03.002 sub bursa subtendinea musculi trapezii
A04.8.03.013 sub bursa subtendinea musculi tricipitis brachii
A04.8.05.016 sub bursa subtendinea prepatellaris
A04.8.03.008 sub bursa subtendinea musculi subscapularis
A04.4.01.015 sub mm. subcostales
A04.2.02.001 sub musculi suboccipitales
A04.8.05.021 sub bursae subtendineae musculi sartorii
A04.1.03.018 super m. corrugator supercilii
A04.1.03.019 super m. depressor supercilii
A04.6.02.056 superficialis caput superficiale
A04.6.03.011 superficialis lig. metacarpale transversum superficiale
A04.7.03.033 superficialis lig. metatarsale transversum superficiale
A04.5.01.013 superficialis anulus inguinalis superficialis
A04.5.02.018 superficialis fascia investiens superficialis
A04.1.04.014 superficialis lamina superficialis
A04.2.05.002 superficialis lamina superficialis
A04.3.02.502 superficialis lamina superficialis
A04.6.02.033 superficialis m. flexor digitorum superficialis
A04.1.04.003 superficialis pars superficialis
A04.5.04.014 superficialis pars superficialis
A04.6.01.005 superficialis pars superficialis
A04.7.01.007 superficialis pars superficialis
A04.5.04.019 superficialis insertio partis superficialis musculi externi sphincteris ani
A04.1.03.021 superior m. auricularis superior
A04.7.02.013 superior m. gemellus superior
A04.2.02.006 superior m. obliquus capitis superior
A04.3.01.011 superior m. serratus posterior superior
A04.2.04.004 superior venter superior
A04.5.03.012 superior fascia superior diaphragmatis pelvis
A04.8.05.013 superior bursa superior musculi bicipitis femoris
A04.1.04.007 superior caput superius
A04.7.03.018 superior cornu superius
A04.7.03.018 superior crus superius
A04.7.03.028 superior retinaculum musculorum fibularium superius
A04.7.03.028 superior retinaculum musculorum peroneorum superius
A04.7.03.025 superior retinaculum superius musculorum extensorum
A04.8.03.001 superior bursae membri superioris
A04.1.03.031 superior m. levator labii superioris
A04.6.00.001 superior musculi membri superioris
A04.8.04.001 superior vaginae tendinum membri superioris
A04.0.00.026 supinatio m. supinator
A04.6.02.048 supinatio m. supinator
A04.8.05.017 supra bursa suprapatellaris
A04.6.02.007 supra fascia supraspinata
A04.6.02.006 supra m. supraspinatus
A04.2.05.003 supra spatium suprasternale
A04.2.03.001 supra musculi suprahyoidei
A04.7.02.043 sura m. triceps surae
A04.6.03.003 suspensorius lig. suspensorium axillae
A04.5.02.019 suspensorius lig. suspensorium clitoridis
A04.2.05.005 suspensorius lig. suspensorium glandulae thyroideae
A04.5.02.019 suspensorius lig. suspensorium penis
A04.8.01.007 synovia stratum synoviale
A04.8.01.007 synovia vagina synovialis
A04.8.04.018 synovia vaginae synoviales digitorum manus
A04.8.06.017 synovia vaginae synoviales digitorum pedis
A04.0.00.000 systema systema musculare
A04.8.06.002 tarsus vaginae tendinum tarsales anteriores
A04.8.06.010 tarsus vaginae tendinum tarsales fibulares
A04.8.06.006 tarsus vaginae tendinum tarsales tibiales
A04.5.02.021 tela tela subcutanea abdominis
A04.1.04.013 temporalis fascia temporalis
A04.1.04.005 temporalis m. temporalis
A04.1.03.006 temporalis m. temporoparietalis
A04.8.01.004 tendo bursa subtendinea
A04.0.00.046 tendo intersectio tendinea
A04.8.05.012 tendo bursa subtendinea iliaca
A04.8.05.023 tendo bursa subtendinea inferior musculi bicipitis femoris
A04.8.05.025 tendo bursa subtendinea musculi gastrocnemii lateralis
A04.8.05.026 tendo bursa subtendinea musculi gastrocnemii medialis
A04.8.03.007 tendo bursa subtendinea musculi infraspinati
A04.8.03.010 tendo bursa subtendinea musculi latissimi dorsi
A04.8.05.008 tendo bursa subtendinea musculi obturatorii interni
A04.8.03.008 tendo bursa subtendinea musculi subscapularis
A04.8.03.009 tendo bursa subtendinea musculi teretis majoris
A04.8.05.030 tendo bursa subtendinea musculi tibialis anterioris
A04.8.03.002 tendo bursa subtendinea musculi trapezii
A04.8.03.013 tendo bursa subtendinea musculi tricipitis brachii
A04.8.03.012 tendo bursa intratendinea olecrani
A04.8.05.016 tendo bursa subtendinea prepatellaris
A04.4.02.013 tendo centrum tendineum
A04.8.01.008 tendo mesotendineum
A04.0.00.048 tendo arcus tendineus
A04.5.03.010 tendo arcus tendineus fasciae pelvis
A04.5.04.009 tendo arcus tendineus musculi levatoris ani
A04.7.03.024 tendo arcus tendineus musculi solei
A04.7.02.035 tendo m. semitendinosus
A04.0.00.044 tendo tendo
A04.7.02.048 tendo tendo calcaneus
A04.5.01.020 tendo tendo conjunctivus
A04.0.00.045 tendo tendo intermedius
A04.5.04.017 tendo tendo musculi pubococcygei
A04.6.02.043 tendo connexus intertendinei
A04.8.01.005 tendo vagina tendinis
A04.8.05.032 tendo bursa tendinis calcanei
A04.8.04.002 tendo vagina tendinis intertubercularis
A04.8.04.013 tendo vagina tendinis musculi brevis extensoris digiti minimi
A04.8.06.012 tendo vagina plantaris tendinis musculi fibularis longi
A04.8.06.004 tendo vagina tendinis musculi longi extensoris hallucis
A04.8.04.011 tendo vagina tendinis musculi longi extensoris pollicis
A04.8.06.009 tendo vagina tendinis musculi longi flexoris hallucis
A04.8.04.005 tendo vagina tendinis musculi longi flexoris pollicis
A04.8.06.012 tendo vagina plantaris tendinis musculi peronei longi
A04.8.04.006 tendo vagina tendinis musculi radialis flexoris carpi
A04.8.06.003 tendo vagina tendinis musculi tibialis anterioris
A04.8.06.008 tendo vagina tendinis musculi tibialis posterioris
A04.8.04.014 tendo vagina tendinis musculi ulnaris extensoris carpi
A04.5.01.002 tendo intersectiones tendineae
A04.8.05.021 tendo bursae subtendineae musculi sartorii
A04.6.03.014 tendo chiasma tendinum
A04.8.04.019 tendo vincula tendinum
A04.8.06.018 tendo vincula tendinum
A04.8.00.001 tendo vaginae tendinum et bursae
A04.8.04.003 tendo vaginae tendinum carpales
A04.8.04.008 tendo vaginae tendinum carpales dorsales
A04.8.04.004 tendo vaginae tendinum carpales palmares
A04.8.06.013 tendo vaginae tendinum digitorum pedis
A04.8.06.001 tendo vaginae tendinum membri inferioris
A04.8.04.001 tendo vaginae tendinum membri superioris
A04.8.06.005 tendo vagina tendinum musculi longi extensoris digitorum
A04.8.06.007 tendo vagina tendinum musculi longi flexoris digitorum
A04.8.04.009 tendo vagina communis tendinum musculorum abductoextensorum pollicis
A04.8.04.012 tendo vagina communis tendinum musculorum extensorum
A04.8.06.011 tendo vagina communis tendinum musculorum fibularium
A04.8.04.007 tendo vagina communis tendinum musculorum flexorum
A04.8.06.011 tendo vagina communis tendinum musculorum peroneorum
A04.8.04.010 tendo vagina tendinum musculorum radialium extensorum carpi
A04.8.06.002 tendo vaginae tendinum tarsales anteriores
A04.8.06.010 tendo vaginae tendinum tarsales fibulares
A04.8.06.006 tendo vaginae tendinum tarsales tibiales
A04.7.02.010 tensor m. tensor fasciae latae
A04.8.02.002 tensor bursa musculi tensoris veli palatini
A04.6.02.025 teres m. pronator teres
A04.6.02.011 teres m. teres major
A04.6.02.010 teres m. teres minor
A04.8.03.009 teres bursa subtendinea musculi teretis majoris
A04.7.02.039 tertius m. fibularis tertius
A04.7.02.039 tertius m. peroneus tertius
A04.5.02.020 textus textus connectivus laxus
A04.4.01.019 thorax fascia thoracica
A04.4.01.020 thorax fascia endothoracica
A04.3.02.008 thorax pars thoracica
A04.3.02.501 thorax fascia thoracolumbalis
A04.4.01.020 thorax fascia parietalis thoracis
A04.3.02.011 thorax m. longissimus thoracis
A04.3.02.204 thorax m. multifidus thoracis
A04.3.02.207 thorax m. semispinalis thoracis
A04.3.02.016 thorax m. spinalis thoracis
A04.4.01.016 thorax m. transversus thoracis
A04.3.02.303 thorax mm. interspinales thoracis
A04.3.02.403 thorax mm. intertransversarii thoracis
A04.3.02.212 thorax mm. rotatores thoracis
A04.4.00.001 thorax musculi thoracis
A04.2.04.007 thyroideus m. thyrohyoideus
A04.2.04.006 thyroideus m. sternothyroideus
A04.2.05.005 thyroideus lig. suspensorium glandulae thyroideae
A04.2.04.008 thyroideus m. levator glandulae thyroideae
A04.7.03.003 tibia tractus iliotibialis
A04.7.02.037 tibia m. tibialis anterior
A04.7.02.051 tibia m. tibialis posterior
A04.8.05.020 tibia bursa subcutanea tuberositatis tibiae
A04.8.05.030 tibia bursa subtendinea musculi tibialis anterioris
A04.8.06.003 tibia vagina tendinis musculi tibialis anterioris
A04.8.06.008 tibia vagina tendinis musculi tibialis posterioris
A04.8.06.006 tibia vaginae tendinum tarsales tibiales
A04.2.05.004 trachea lamina pretrachealis
A04.5.02.013 tractus tractus iliopubicus
A04.7.03.003 tractus tractus iliotibialis
A04.5.02.011 transversalis fascia transversalis
A04.3.02.101 transversalis musculi spinotransversales
A04.3.02.201 transversalis musculi transversospinales
A04.3.02.401 transversarius musculi intertransversarii
A04.3.01.012 transversarius mm. intertransversarii anteriores cervicis
A04.3.01.012 transversarius mm. intertransversarii anteriores colli
A04.3.01.014 transversarius mm. intertransversarii laterales lumborum
A04.3.02.402 transversarius mm. intertransversarii mediales lumborum
A04.3.01.013 transversarius mm. intertransversarii posteriores laterales cervicis
A04.3.01.013 transversarius mm. intertransversarii posteriores laterales colli
A04.3.02.404 transversarius mm. intertransversarii posteriores mediales cervicis
A04.3.02.404 transversarius mm. intertransversarii posteriores mediales colli
A04.3.02.403 transversarius mm. intertransversarii thoracis
A04.1.03.010 transversus pars transversa
A04.3.01.003 transversus pars transversa
A04.6.02.061 transversus caput transversum
A04.7.02.062 transversus caput transversum
A04.6.03.011 transversus lig. metacarpale transversum superficiale
A04.7.03.033 transversus lig. metatarsale transversum superficiale
A04.5.01.019 transversus m. transversus abdominis
A04.1.03.027 transversus m. transversus menti
A04.3.01.005 transversus m. transversus nuchae
A04.4.01.016 transversus m. transversus thoracis
A04.7.03.032 transversus fasciculi transversi
A04.3.01.001 trapezius m. trapezius
A04.8.03.002 trapezius bursa subtendinea musculi trapezii
A04.0.00.013 triceps m. triceps
A04.6.02.019 triceps m. triceps brachii
A04.7.02.043 triceps m. triceps surae
A04.7.01.007 triceps pars tricipitalis
A04.8.03.013 triceps bursa subtendinea musculi tricipitis brachii
A04.0.00.009 trigonum m. triangularis
A04.7.03.013 trigonum trigonum femorale
A04.4.02.016 trigonum trigonum lumbocostale
A04.4.02.015 trigonum trigonum sternocostale
A04.8.05.002 trochanter bursa subcutanea trochanterica
A04.8.05.003 trochanter bursa trochanterica musculi glutei maximi
A04.8.05.005 trochanter bursa trochanterica musculi glutei minimi
A04.8.05.004 trochanter bursae trochantericae musculi glutei medii
A04.0.00.049 trochlea trochlea muscularis
A04.0.00.033 truncus fascia trunci
A04.8.04.002 tuberculum vagina tendinis intertubercularis
A04.8.05.020 tuberositas bursa subcutanea tuberositatis tibiae
A04.2.06.001 tunica tunica muscularis pharyngis
A04.6.02.027 ulna caput ulnare
A04.6.02.032 ulna caput ulnare
A04.6.02.047 ulna caput ulnare
A04.6.02.034 ulna caput humeroulnare
A04.6.02.045 ulna m. extensor carpi ulnaris
A04.6.02.030 ulna m. flexor carpi ulnaris
A04.8.04.014 ulna vagina tendinis musculi ulnaris extensoris carpi
A04.5.01.023 umbilicus anulus umbilicalis
A04.5.02.014 umbilicus fascia umbilicalis
A04.0.00.015 uni m. unipennatus
A04.5.04.010 urina hiatus urogenitalis
A04.2.05.007 vagina vagina carotica
A04.8.04.009 vagina vagina communis tendinum musculorum abductoextensorum pollicis
A04.8.04.012 vagina vagina communis tendinum musculorum extensorum
A04.8.06.011 vagina vagina communis tendinum musculorum fibularium
A04.8.04.007 vagina vagina communis tendinum musculorum flexorum
A04.8.06.011 vagina vagina communis tendinum musculorum peroneorum
A04.8.01.006 vagina vagina fibrosa
A04.5.01.003 vagina vagina musculi recti abdominis
A04.8.06.012 vagina vagina plantaris tendinis musculi fibularis longi
A04.8.06.012 vagina vagina plantaris tendinis musculi peronei longi
A04.8.01.007 vagina vagina synovialis
A04.8.01.005 vagina vagina tendinis
A04.8.04.002 vagina vagina tendinis intertubercularis
A04.8.04.013 vagina vagina tendinis musculi brevis extensoris digiti minimi
A04.8.06.004 vagina vagina tendinis musculi longi extensoris hallucis
A04.8.04.011 vagina vagina tendinis musculi longi extensoris pollicis
A04.8.06.009 vagina vagina tendinis musculi longi flexoris hallucis
A04.8.04.005 vagina vagina tendinis musculi longi flexoris pollicis
A04.8.04.006 vagina vagina tendinis musculi radialis flexoris carpi
A04.8.06.003 vagina vagina tendinis musculi tibialis anterioris
A04.8.06.008 vagina vagina tendinis musculi tibialis posterioris
A04.8.04.014 vagina vagina tendinis musculi ulnaris extensoris carpi
A04.8.06.005 vagina vagina tendinum musculi longi extensoris digitorum
A04.8.06.007 vagina vagina tendinum musculi longi flexoris digitorum
A04.8.04.010 vagina vagina tendinum musculorum radialium extensorum carpi
A04.5.03.004 vagina septum rectovaginale
A04.5.03.004 vagina fascia rectovaginalis
A04.5.04.005 vagina m. pubovaginalis
A04.8.04.016 vagina pars anularis vaginae fibrosae
A04.8.06.015 vagina pars anularis vaginae fibrosae
A04.8.04.017 vagina pars cruciformis vaginae fibrosae
A04.8.06.016 vagina pars cruciformis vaginae fibrosae
A04.8.04.015 vagina vaginae fibrosae digitorum manus
A04.8.06.014 vagina vaginae fibrosae digitorum pedis
A04.8.04.018 vagina vaginae synoviales digitorum manus
A04.8.06.017 vagina vaginae synoviales digitorum pedis
A04.8.00.001 vagina vaginae tendinum et bursae
A04.8.04.003 vagina vaginae tendinum carpales
A04.8.04.008 vagina vaginae tendinum carpales dorsales
A04.8.04.004 vagina vaginae tendinum carpales palmares
A04.8.06.013 vagina vaginae tendinum digitorum pedis
A04.8.06.001 vagina vaginae tendinum membri inferioris
A04.8.04.001 vagina vaginae tendinum membri superioris
A04.8.06.002 vagina vaginae tendinum tarsales anteriores
A04.8.06.010 vagina vaginae tendinum tarsales fibulares
A04.8.06.006 vagina vaginae tendinum tarsales tibiales
A04.7.03.011 vas lacuna vasorum
A04.7.03.007 vastus septum intermusculare vastoadductorium
A04.7.02.022 vastus m. vastus intermedius
A04.7.02.021 vastus m. vastus lateralis
A04.7.02.023 vastus m. vastus medialis
A04.8.02.002 velum bursa musculi tensoris veli palatini
A04.4.02.014 vena foramen venae cavae
A04.0.00.011 venter m. biventer
A04.0.00.002 venter venter
A04.2.03.003 venter venter anterior
A04.1.03.004 venter venter frontalis
A04.2.04.005 venter venter inferior
A04.1.03.005 venter venter occipitalis
A04.2.03.004 venter venter posterior
A04.2.04.004 venter venter superior
A04.3.01.016 venter partes ventrales
A04.2.05.006 vertebra lamina prevertebralis
A04.5.03.015 vesicula lig. laterale pubovesicale
A04.5.03.013 vesicula lig. mediale pubovesicale
A04.5.03.013 vesicula lig. pubovesicale
A04.5.03.004 vesicula septum rectovesicale
A04.5.03.014 vesicula m. pubovesicalis
A04.5.03.017 vesicula m. rectovesicalis
A04.5.03.016 vesicula lig. laterale vesicae
A04.8.04.021 vinculum vinculum breve
A04.8.04.020 vinculum vinculum longum
A04.8.04.019 vinculum vincula tendinum
A04.8.06.018 vinculum vincula tendinum
A04.0.00.036 viscera fascia visceralis
A04.5.02.002 viscera fascia abdominis visceralis
A04.5.03.002 viscera fascia pelvis visceralis
A04.1.03.029 zygomaticus m. zygomaticus major
A04.1.03.030 zygomaticus m. zygomaticus minor
Entries: 2186 Terms: 724 Entities: 654 Date: 29.01.2013

FEDERATIVE INTERNATIONAL PROGRAM ON ANATOMICAL TERMINOLOGIES All rights reserved, see http://www.unifr.ch/ifaa